แนวคิดบังเกิด: 2 มกราคม 2532     Last updated: 8 เมษายน 2555 

สหพันธรัฐโลก = การรวมโลกหลักการรวมโลก 
การรวมโลก คือ การที่ทุกประเทศบนโลกในปัจจุบันพร้อมใจกันเลิกแบ่งแยกประเทศ ทำข้อตกลงถอนทหาร และจัดให้มีรัฐบาลโลกที่ดูแลโลกทั้งโลก เสมือนหนึ่งว่าโลกทั้งโลกคือประเทศหนึ่งประเทศ     โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นทันทีหลังการรวมโลกสองประการ   หนึ่งคือ ไม่มีทหารหรือกองทัพใดๆ (มีแต่ตำรวจคอยรักษาความสงบสุขของสังคม)     สองคือ มนุษย์ทุกคนจะเป็นพลเมืองของประเทศโลก มีเสรีภาพที่จะเดินทางไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) 


ทำไมจึงควรรวมโลก 
- ไม่มีเหตุผลในการแบ่งชาติ 
โลกไม่ได้มีเจตนาจะให้พวกเราแบ่งชาติกัน โลกสร้างเรามาเป็นมนุษย์เหมือนกัน ยืนอยู่บนผิวโลกด้วยกัน --- โลกไม่ได้กำหนดแนวเขตประเทศให้เรา หากแต่เราเองที่พากันแบ่งประเทศ .. อย่างไร้กฎเกณฑ์แน่นอน .. โลกไม่มีการกีดกั้นพรมแดน   โลกให้ศักยภาพเราในการเดินทางไปได้ทั่วโลกทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ .. หากแต่เราเองที่กีดกั้นกันเองในการได้เสรีภาพที่จะท่องไปในโลกทั้งใบด้วยการแบ่งเป็นประเทศเล็กๆ น้อยๆ     --- โลกไม่ได้กำเนิดผู้คนให้แตกต่างเป็นหลายสายพันธุ์ตามที่เราแบ่งกันเป็นประเทศ     เราต่างก็เป็นคนด้วยกันทั้งสิ้น ... แม้จะมีรูปลักษณ์ต่างกันบ้างแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกัน มีความคิด มีอารมณ์ มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ............ เราสามารถอยู่ร่วมกันทั้งโลกเป็น "ชาวโลก" ของ "ประเทศโลก" ได้เหมือนกับที่หลายประเทศในปัจจุบันยังคงความเป็นประเทศอยู่ได้แม้จะมีความหลากหลายในเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ มากมายในประเทศ .... แต่ประเทศโลกจะมั่นคงกว่า เพราะประเทศโลกประกอบด้วยพลเมืองโลกที่มีความเหมือนกันอย่างชัดเจน คือ เป็นคน และ ถือกำเนิดบนผืนโลก 

- ผลเสียเนื่องจากการแบ่งชาติ 
ผลเสียจากการแบ่งโลกออกเป็นประเทศต่างๆ มีมากมาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาทิเช่น ความสูญเสียจากสงคราม, การเสียกำลังคนกำลังทรัพย์กับการทหาร, กับระเบิดตามชายแดน, การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้งโลก, การแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศ, ความคิดแบ่งแยกดินแดน, ผู้ก่อการร้าย, ความยากจน, ภาวะโลกร้อน, การขาดความรักสามัคคีของทุกคนบนโลก, ฯลฯ ...... ฤาจะปล่อยให้โลกถูกทำลายก่อนสายเกินจะแก้ไข 

- ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการรวมโลก 
---- ไม่มีการแบ่งกั้นพรมแดน ...... เสรีภาพที่แท้จริง และการสามารถเอ่ยคำว่า "โลกของเรา" ได้เต็มปาก 
---- ไม่มีทหาร ..... ไม่มีสงคราม .. สันติภาพอันยั่งยืน .... หยุดความสูญเสียทั้งหลายจากสงคราม .... เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณทุกกิจการ 
---- การพัฒนาอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ในสภาพโลกที่แบ่งแยกประเทศนี้ .. เช่น การมีดาวเทียมอินเตอร์เน็ตให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีได้ทั่วโลก, การมีอาหาร โรงพยาบาล แหล่งความรู้ เพียงพอกับทุกผู้คนบนโลก, เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อทั่วโลก, การป้องกันภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
---- ความรักกันของคนทั้งโลก อันจะส่งผลให้ทุกผู้คนอยู่อย่างมีความสงบสุข และสนุกสนาน 

เป็นไปได้หรือที่จะรวมโลก 
ถามตัวคุณเองว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ ... หากคุณเห็นด้วย ก็หมายถึงว่า คนอื่น ซึ่งสามารถเข้าใจหลักเหตุผลนี้ได้เช่นเดียวกันกับคุณ ก็สามารถเห็นด้วยได้เช่นกัน .. และเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้ว การรวมโลกย่อมเป็นไปได้แน่นอน 

แนวทางดำเนินงานสู่การรวมโลก 
---- รณรงค์ให้เสียงส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) ของทุกประเทศเห็นพ้องในการจะรวมประเทศ .. สร้างสำนึกแก่ทุกคนให้เข้าใจความเป็นคนเหมือนกัน   ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนทั้งโลก     อธิบายหลักการและเหตุผลของการรวมโลก     และทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงแนวทางรวมกันอย่างสันติ 
---- อาจให้องค์การสหประชาชาติดำเนินบทบาทเป็นรัฐบาลโลกชั่วคราว .. เตรียมการเลือกตั้งรัฐบาลโลก และวางแผนงานอื่นๆ 
---- ทุกประเทศยุติกิจการทางทหารทั้งหมด 
---- ทุกประเทศออกบัตรประชาชนโลก (บัตรมนุษย์) ให้ทุกคน 
---- มีรัฐธรรมนูญโลก ที่ให้เสรีภาพแก่บุคคลในการอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้บนโลก (ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้อื่น) .. สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหากไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น .. มีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากรัฐบาลโลก และสิทธิ์ร่วมปกครองโลกอย่างเท่าเทียมกัน 
---- ทุกอย่างอื่นๆ ดำเนินไปตามเดิมในช่วงแรก ... แนวเขตประเทศ (รัฐ) ต่างๆ ยังเป็นเหมือนเดิม .. ภาษาที่ใช้ยังเหมือนเดิม .. งานและเงินเดือนส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม 

ใครควรร่วมส่งเสริมให้เกิดการรวมโลก 
เราทุกคน   ไม่ว่าจะจนหรือรวย เพียงเป็นคนที่ภูมิใจในชาติพันธุ์มนุษย์ และสำนึกที่จะทดแทนคุณของโลกและชาวโลก คุณก็ช่วยให้โลกรวมได้ง่ายๆ เพียงช่วยทำความเข้าใจถึงผลดีจากการรวมโลกกับคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการรวมโลก ... เพื่อความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโลกครั้งใหญ่ในยุคของเรา 


กงจักร  ใจดี    24 Feb 2007 .... 
Updated: 30 เมษายน พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------