สรุปเหตุผลที่สมควรรวมโลก

1.    เพื่อที่เราจะได้สามารถเที่ยวได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องทำเอกสารอะไรให้ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลากับการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องกังวลเรื่องต่ออายุวีซ่าหรือพาสปอร์ตในระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวรอบโลก

2.    เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีและงบประมาณให้กับการทหารและการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเอาไว้ให้มนุษย์รบราฆ่าฟันกันเอง, เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีวันเกิดสงครามโลกครั้งใหญ่หรือสงครามระหว่างประเทศอันนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขึ้นอีก, และเพื่อที่จะได้ไม่มีมนุษย์ผู้ใดต้องถูกเกณฑ์ไปทำงานเป็นทหารเสี่ยงภัยอันตรายในขณะที่ส่งเสริมให้ทหารชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือคนทั่วไปและมีข้ออ้างใช้งบลับและงบไม่ลับมูลค่ามหาศาล  

3.    เพื่อความภูมิใจว่า โลกทั้งใบเป็นของเรา .. ของเรามนุษย์โลก ทุกคน ด้วยกัน .. ไม่ใช่มีเพียงแค่แผ่นดินประเทศนี้ที่เป็นของฉัน

4.    เพื่อที่เวลาเราไปเที่ยวในแดนไกลๆ จะได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงว่าคนที่นั่นเขาจะมองเราอย่างไร จะเห็นเราเป็นตัวประหลาดหรือเปล่า เพราะจะเกิดค่านิยมใหม่ในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายว่า ไม่ว่าคนผู้ใดมาจากที่ใด ก็เป็นคนด้วยกัน และคนทุกคนก็มีสิทธิ์จะท่องเที่ยวรอบโลกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพราะพื้นที่สาธารณะทุกแห่งทั่วโลกคือพื้นที่ที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โลกทั้งใบจะเป็นเหมือนบ้านของมนุษย์ทุกคน

5.    เพื่อที่สังคมจะได้สงบสุขมากขึ้นจากการที่มนุษย์เลิกทำร้ายกัน เพราะจะเกิดค่านิยมที่ทุกคนรับรู้ว่า เราทั้งหมดคือมนุษย์ด้วยกัน คือสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกัน เราจึงพึงรักคนทุกคน และไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อน  

6.    เพื่อสภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพราะทุกคนจะเกิดสำนึกว่าผืนดินผืนน้ำทุกผืนบนโลกคือทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อเราและมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น  จึงพึงช่วยกันดูแลโลกทั้งใบให้มีสภาพที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  (ไม่ใช่คิดตื้นๆว่า เมื่อประเทศเราผลิตขยะมาเยอะจนล้นแล้วก็สามารถขนไปทิ้งที่ประเทศอื่นได้)

7.    เพื่อที่ประเทศโลกจะเป็นของประชาชนโลกจริงๆ และรัฐบาลโลกจะเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนโลกจริงๆ คนทั้งโลกจะมีอำนาจเหนือรัฐบาลโลกจริงๆ เพราะประเทศโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความพร้อมใจของคนเกือบทั้งหมดทั่วโลกในการร่วมกันจัดทำและร่วมกันยอมรับรัฐธรรมนูญโลกจนเห็นดีเห็นชอบที่จะให้มีรัฐบาลโลกแห่งประเทศโลก ดังนั้น หากจะมีรัฐบาลโลกที่เหมือนเป็นเจ้านายประชาชน (เหมือนอย่างรัฐบาลของแทบทุกประเทศในทุกวันนี้) ประเทศโลกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

8.    เพื่อความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน เนื่องจากกฎหมายสูงสุดของโลก (รัฐธรรมนูญโลก) จะต้องกำหนดให้มนุษย์ทุกคนมีสถานะเป็นพลเมืองโลก อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหนือใคร  ไม่เช่นนั้นรัฐธรรมนูญโลกย่อมไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ทั่วโลก ซึ่งนั่นก็เท่ากับไม่สามารถรวมโลกได้  

9.    เพื่อที่การพัฒนาโลกทั้งใบและการแก้ปัญหาในระดับโลก (เช่น สภาวะโลกร้อน, หมอกควันไฟป่าข้ามประเทศ งานศึกษาวิจัยในระดับโลก ฯลฯ) จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเต็มที่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการอยู่ภายในประเทศเดียวกัน คือ ประเทศโลก

10. เพื่อที่จะไม่ต้องเห็นเพื่อนมนุษย์จำนวนมากประสบภัยทุกข์ยากกับปัญหาอพยพและการค้ามนุษย์ข้ามชาติ   เพราะทุกคนจะสามารถเดินทางไปในที่สาธารณะทั่วโลกได้อย่างเสรี  และ เพราะจะไม่มีประเทศที่เอาเปรียบประเทศอื่นจนผู้คนต้องอพยพหนีภัย

11. เพื่อที่ทรัพยากรทั้งโลกจะถูกแบ่งปันให้ทุกผู้คนอย่างเท่าเทียม ทำให้แต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีเวลาเหลือมาช่วยกันพัฒนาโลกเพิ่มเติมได้   ผู้คนทั้งโลกจะอยู่ดีมีสุข ไม่มีใครต้องดำรงชีวิตเยี่ยงทาสของผู้ใด

12. เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาการประท้วงรัฐบาลอย่างวุ่นวายในทุกวันนี้ เพราะรัฐบาลโลกจะมีอำนาจแค่ในระดับที่ประชาชนโลกเห็นว่าพึงมี, จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลายาวนาน จะไม่สามารถผูกขาดความเป็นผู้นำ, จะไม่สามารถรังแกประชาชนที่ไม่ได้ทำอะไรผิด, จะไม่สามารถทุจริตคอรัปชั่น (เพราะทุกอย่างต้องโปร่งใส ไม่มีเอกสารลับใดๆ), และจะไม่สามารถเขียนกฎหมายเข้าข้างตัวเองและห้ามผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ตนได้ (กฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญโลกต้องถูกเขียนและเปลี่ยนแปลงโดยคนทั้งโลกเท่านั้น)

13. เพื่อที่สังคมมนุษย์จะไม่ต้องประสบภัยและหวาดหวั่นกับผู้ก่อการร้ายอีกตลอดไป เพราะจะไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดที่จะให้ใครแบ่งแยกดินแดนโลกอันจะทำให้ทุกคนสูญเสียสถานะความเป็นเจ้าของโลกทั้งใบ ไม่มีใครเห็นด้วยกับการใช้กำลัง ไม่มีใครเห็นด้วยกับการบังคับจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีใครเห็นด้วยว่าควรมีใครได้รับอำนาจปกครองประเทศโลกโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงของคนทั้งโลก  

 

14. เพื่อความภาคภูมิใจว่าเราคือมนุษย์รุ่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนโลก อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อมนุษย์รุ่นต่อๆไป ที่จะไม่ต้องเผชิญปัญหาสารพันอย่างที่เราเคยประสบ

 

 

**********************************************