ใจดี   กงจักร
นักแปลรวมโลก
เริ่มกิจการ 14 สิงหาคม 2552     ..     {Since 14 August 2009}

Kongjak "Globe" Jaidee
World Unification Translator

รับแปล อังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ   หน้าละ 500 บาท หรือแปลฟรีหากท่านยินดีมาทำงานรวมโลกเป็นการแลกเปลี่ยน
{Translate English-Thai & Thai-English at a rate of 500 baht/page or free of charge if you come to do world unification work in exchange}

หลักการแปลและราคา
Rates & Rules
ขั้นตอนการรับงาน
Procedures
คิวงานแปล
Job Queue
ตัวอย่างงานแปล
Work Samples
เกี่ยวกับผู้แปล
About the Translator
ที่อยู่ติดต่อ
Contact me
หลักการแปล และ ราคา (มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค. 2560   เป็นต้นไป)
{Rules and rates of my translation services (Updated: 16 May 2017)

นี่เป็นการตั้งราคาใหม่ ซึ่งมีการปรับมาหลายครั้งแล้วครับ ผมเริ่มต้นรับแปลงานด้วยราคาหน้าละ 50 บาท จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น 100 บาท (โดยตั้งเงื่อนไขว่า หากใครจะให้แปลในราคา 50 บาท ต้องยินดีให้เผยแพร่ผลงานแปลและต้นฉบับในเว็บนี้) แล้วเปลี่ยนเป็น 20 – 150 บาท แล้วแต่ระดับความละเอียดที่ต้องการ แล้วก็เคยขึ้นราคาเป็น 200 บาท .. แล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าละ 50 บาท โดยขอให้ลูกค้าเข้าใจว่า ผมอาจแปลแบบไม่ได้ซีเรียสมากนัก .. ตอนนี้ ขอเปลี่ยนเป็นรับแปลในราคาหน้าละ 500 บาท ราคาเดียว ไม่ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งหรือความยากง่ายของงาน (ดูจำนวนหน้าจากไฟล์เวิร์ดที่ใช้ตัวอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด Font 16 โดยหักรูปภาพออก .. ในกรณีของไฟล์งานวิจัยแบบ PDF จะใช้วิธีประมาณเอาคร่าวๆ ว่า 1 หน้าที่มี 2 คอลัมน์ ถือเป็น 2 หน้าของงานแปล) หรือจากจะใช้วิธีคิดค่าแปลตามจำนวนคำ คิดราคาคำละ 1 บาท (เท่ากับว่าคิด 1 หน้า มีจำนวนคำ 500 คำ .. โดยคิดในอัตราเท่ากันทั้งในการแปลแบบไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย) .. การขึ้นราคาจากเดิม 10 เท่า จนอาจจะแพงกว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาดนักแปลนี้ ไม่ใช่เพราะผมคิดว่าฝีมือการแปลของผมเลิศเลอกว่าผู้อื่นมาก หากแต่ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) งานแปลของผมมีจุดเด่นเรื่องความตรงต่อเวลาและความเชื่อมั่นได้ว่าไม่มีเบี้ยว คุณภาพผลงานอยู่ในระดับดีเมื่อดูจากเสียงตอบรับของลูกค้าทั้งหลายที่ผ่านๆมา ดังนั้น ราคานี้จึงน่าจะไม่แพงเกินไป (เห็นนักแปลระดับเทพเขาคิดกันหน้าละ 2,000 ก็มี) 2) การยกระดับราคาน่าจะมีผลช่วยยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผมด้วย (เพราะผมจะตั้งใจแปลอย่างเต็มที่ ใช้สมองเต็ม 100% และน่าจะทำให้มีเวลาค้นหาความรู้ประกอบการแปลมากขึ้น) 3) การตั้งราคาให้สูงกว่าท้องตลาดเล็กน้อย จะทำให้มีปริมาณงานเข้าน้อยลง ทำให้ผมมีเวลาทำงานอื่นมากขึ้น 4) ราคา 500 บาทต่อหน้า ซึ่งผมใช้เวลาแปลประมาณ 1 ชั่วโมงนี้ ถือว่าน้อยมาก หากเทียบกับค่าใช้จ่ายที่โลกเราเสียไปกับการทหารในแต่ละชั่วโมง (ประมาณ 1,100 ล้านบาทต่อชั่วโมง หรือ 320,000 บาทต่อวินาที) หากผมไม่ได้ทำงานแปลให้ท่าน แล้วเอาเวลามาทำงานรวมโลกเพื่อให้โลกมนุษย์เลิกแบ่งแยกประเทศและเลิกมีทหารได้เร็วขึ้นสัก 1 นาที นั่นก็เท่ากับผมช่วยโลกประหยัดเงินได้เกือบ 20 ล้านบาท (นี่ยังไม่นับรวมผลดีจากการที่ไม่ต้องเสียเวลากับการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และการที่ไม่มีใครต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากภัยสงคราม)

อย่างไรก็ตาม เพื่อคงความเป็น “นักแปลรวมโลก” ที่มีบริการแปลดีๆในราคาถูกๆแก่ลูกค้า ผมยังมีทางเลือกอีกอย่างให้กับท่าน นั่นคือ การให้บริการแปลโดยท่านไม่ต้องจ่ายเงิน เพียงแต่ ท่านต้องมาทำงานรวมโลกตามที่ผมบอก ณ ‘อนุสาวรีย์รวมโลก’ โดยมีเวลาทำงานเท่ากับเวลาที่ผมใช้ในการแปลงานให้ท่าน (ปกติผมใช้เวลาแปลงานประมาณหน้าละ 1 ชั่วโมง) ทั้งนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการแปลดังข้างล่างนี้ครับ

From May 16, 2017 onwards (or at least one year), I have two options for you to choose. The first option is the regular paid-translation. For this option, I charge at a rate of 500 baht per page, and one page is considered to have about 500 words. The second option is the free-of-charge translation. That means you don't have to pay me at all. But you will need to come to the United World Monument to do world-unification work as instructed by me, for the same amount of time I used for translating your document. If you are interested in this free-of-charge option, please read for details in this section “Explanation about working at the United World Monument in exchange with a translation service”

แปล อังกฤษ เป็น ไทย   {English to Thai translation}
- เป็นการแปลทุกประโยค หลังจบแต่ละประโยคจะทำจุด Full stop 2 จุด ตามด้วยช่องว่าง (เคาะคานวรรค) 5 ช่อง แปลโดยเน้นให้อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้อง และคงความหมายเดิมครบถ้วน คำศัพท์เฉพาะจะได้รับการแปลในครั้งแรกที่ปรากฏ จากนั้นอาจเขียนทับศัพท์เท่านั้น บางคำที่ผมอาจไม่ค่อยมั่นใจ ผมมักจะพิมพ์คู่กับไว้ทั้งคำไทยและคำอังกฤษ โดยคำที่เป็นคำกำกับจะมีเครื่องหมายวงเล็บปีกกา {} คร่อมไว้
{All sentences (but probably not all words in the sentence) are translated. My translation style emphasizes on ease of understanding in the Thai context. Therefore, it is not word-by-word translation. However, the whole meaning of the translated sentence should not be different from the original one.}

- เพื่อให้เทียบผลงานแปลกับต้นฉบับแบบประโยคต่อประโยคได้ แต่ละประโยคที่แปลจะปิดท้ายด้วย ".. " (จุดสองจุด แล้วเคาะอีก 5 ครั้ง) หากต้องการลบจุดที่ผมทำไว้ โปรดใช้คำสั่ง 'แทนที่' เพื่อค้นหา ".. " และแทนที่ด้วย " " นะครับ
{For comparability between the original and the translation, each translated sentence is ended with ".. " (two full stops and 5 spaces). If you do not want these dots and spaces, please use the 'Replace' command to find ".. " and replace them with " ".}

- ดูตัวอย่างงานแปลได้ในเว็บนี้ (สมัยแรกๆผมรับแปลงานเหล่านี้โดยคิดหน้าละ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องสามารถเปิดเผยให้คนทั่วไปดาวน์โหลดได้ .. ปัจจุบัน เงื่อนไขนี้ไม่มีแล้วครับ วางใจได้ :-) )
{Examples of my translation are available in the Download section. At the beginning, I translated these jobs at 50 baht/page, with a condition that the translation must be downloadable in this website. Now, this condition is discontinued.}

แปล ไทย เป็น อังกฤษ   {Thai to English translation}
- แปลโดยพยายามให้ภาษาอังกฤษที่ออกมาอ่านง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมีใจความครบถ้วน (ผลงานจะเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้เลย จึงไม่มีการวงเล็บปีกกาไว้เหมือนอย่างการแปลอังกฤษเป็นไทย)
{I translate by judging appropriate sentences from the ‘no-full stop’ Thai text. The translation is intended to be both easy to read and grammatically correct with complete contents.}

*หมายเหตุ*   {Remark}
1. คิดจำนวนหน้าหรือจำนวนคำโดยดูจากงานต้นฉบับ (ไม่ได้ดูจากงานที่ผมแปล ซึ่งโดยมาก มักจะมีจำนวนหน้ามากกว่าจำนวนหน้าต้นฉบับที่ใช้คิดคำนวณราคา) คิดจำนวนหน้าที่ขนาดกระดาษ A4 ใช้ ฟอนต์ Angsana New ตัวอักษรขนาด 16 point ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ "Single".. (มีตัวอักษรประมาณ 500 คำต่อ 1 หน้า) .. กรณีไฟล์ที่ส่งมาเป็น PDF จะประเมินราคาแบบคร่าวๆ ตามประสบการณ์ของผม โดยหาก PDF ต้นฉบับเป็นแบบ 2 คอลัมน์ จะถือว่า 1 หน้าต้นฉบับ = 2 หน้าของงานแปล .. กรณีจำนวนคำก็ดูจากที่โปรแกรมเวิร์ดนับให้
2. รับและส่งงานทาง E-mail เท่านั้น
3. การชำระค่าแปล ผมต้องขอความกรุณาท่านให้ชำระเงินค่าแปลล่วงหน้าเต็มจำนวน ก่อนวันที่ผมจะเริ่มลงมือแปลงานนั้นๆ (จะแจ้งกำหนดวันจ่ายเงินทางเมล)
4. อัตราความเร็วในการแปลงานของผมอยู่ที่ประมาณ 1 หน้าต่อชั่วโมงของการทำงานอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากผมมีภารกิจอื่นๆต้องทำในแต่ละวันด้วย ดังนั้นจึงสามารถแปลได้สูงสุดประมาณ 6 หน้าต่อวัน
5. การแปลนี้จะไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยแปล .. ใช้สมองแปลล้วนๆ บวกกับโปรแกรมดิกชันนารี (Golden Dict ดังรายละเอียดข้างล่าง) และ อินเตอร์เน็ต (Google, Wikipedia, ฯลฯ) ที่ผมใช้ประกอบการแปลงาน .. หากท่านต้องการเพียงแปลให้รู้เรื่องคร่าวๆ และเดาใจความโดยรวมได้ แนะนำให้ใช้เว็บช่วยแปลอย่างเช่น Google Translation
*หมายเหตุ* ปัจจุบันผมใช้โปรแกรมดิกชันนารี ชื่อ Golden Dict ที่ใช้ฐานข้อมูลไทย-อังกฤษ-ไทย ของ Lexitron และใช้ฐานข้อมูล English-English ของ WordNet (ทั้งหมดนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่) โดยกำหนดให้ค้นหาข้อมูลใน Wikipedia และ Wikitionary ด้วย .. ใช้งานสะดวกมากครับ แค่ไฮไลต์คำที่ต้องการค้นหาความหมาย แล้วกด Ctrl+C+C ก็ได้ความหมายของคำศัพท์อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเลย
6. สงวนสิทธิ์ไม่รับแปลงานที่ไม่สะดวกใจที่จะแปล (เช่น งานที่อาจารย์ห้ามจ้างแปล เป็นต้น)

ขั้นตอนการรับงาน
Procedures for a translation job
1. ท่านส่ง E-mail แจ้งความประสงค์ให้แปลงาน พร้อมแนบไฟล์ที่ต้องการจะให้แปลมาให้ผมที่ goodjai@yahoo.com (โปรดระบุด้วยว่าต้องการแปลแบบเสียตังค์ตามปกติ หรือแปลแบบไม่เสียตังค์แต่ทำงานรวมโลกเป็นการแลกเปลี่ยน)
{1. You send me an e-mail with an attached file(s) of the document to be translated. My e-mail address is goodjai@yahoo.com. Please also specify whether you want to pay regularly or prefer the free-of-charge option.}

2. ผมจะประเมินงาน และแจ้งท่านกลับไปว่า จะรับแปลหรือไม่ ถ้ารับ ราคาแปลทั้งสิ้นเป็นเท่าไหร่ จะส่งงานได้วันไหน และท่านต้องชำระเงินค่าแปลล่วงหน้าภายในวันที่เท่าไหร่ (หรือในกรณีแปลแบบไม่เสียตังค์ ผมจะแจ้งกำหนดวันนัดหมายให้ท่านมาทำงานรวมโลก ณ อนุสาวรีย์รวมโลก โดยผมจะทำงานแปลให้ท่านในขณะที่ท่านกำลังทำงานรวมโลกตามที่ผมบอก)
{2. I will assess the work and count the pages. Then I will inform you about my acceptance, the total cost, the finishing date, and the date that you should make an advance payment. In case of the free-of-charge option, I will inform you the date and time that you will need to come to do world unification work at the United World Monument. I will do your translation work while you are working in the monument as instructed by me.}

3. หากท่านตกลงใจจะให้แปลงานตาม ราคา และ เวลา ที่แจ้งไป โปรด E-mail ยืนยันกลับมาอีกครั้ง
3. {If you are OK with the charge and the timing, you will need to confirm me via e-mail again.}

4. ในกรณีการแปลแบบเสียเงินตามปกติ ผมจะ E-mail แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงินให้ท่าน (มีเลขที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา) หรือจะโอนทาง PayPal หรือ BitCoin ก็ได้ครับ (ลด 20% ในกรณีที่จ่ายเงินด้วย BitCoin โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมินราคา)
{4. In case of regular payment translation, I will e-mail you with information of my bank accounts (available in SCB, KTB, and BAY banks)}
[PayPal payment is also welcome.
BitCoin is also accepted. And the price will be discounted for 20% if you pay with BitCoin.]

5. งานของท่านจะปรากฏในส่วนของ "คิวงานแปล"
{5. Your work will be listed in the "Job Queue" section in this web page.}

ในกรณีของการแปลแบบไม่เสียตังค์ ท่านจะต้องมาทำงานตามกำหนดนัดหมาย หากท่านไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ .. อนึ่ง คุณภาพการแปลของผมอาจขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของท่าน .. เมื่อผมแปลเสร็จท่านก็หยุดทำงานและรับผลงานแปลไปได้เลย (ผมจะส่งเมลให้ ณ ตอนนั้น) .. ในการเดินทางมาที่อนุสาวรีย์รวมโลก โปรดอ่านรายละเอียดในส่วน “คำชี้แจงเรื่องการทำงานรวมโลกที่อนุสาวรีย์รวมโลกเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการแปลงาน”

สำหรับท่านที่เลือกวิธีการจ้างแปลแบบจ่ายตังค์ตามปกติ โปรดอ่านขั้นตอนต่อไปดังข้อที่ 6-11 ข้างล่างนี้

6. ท่านโอนเงินมาให้ผมตามราคาที่ผมประเมิน โดยสามารถโอนได้ทันที หรืออย่างช้าภายในเวลาตามที่ตกลงข้างต้น (ควรเป็นก่อนวันที่ผมจะเริ่มแปลงานท่าน)
{6. You transfer the payment to me within the specified date, which is the date before I will start working on your job.}

7. ท่าน E-mail หรือโทรศัพท์มาแจ้งผมว่าได้โอนเงินแล้ว (หากท่านไม่ชำระเงินและขาดการติดต่อ ถือว่า ยกเลิกงานแปลนั้นไป)
{7. You e-mail or phone me that you have made money transfer. If you fail to pay within the specified date, you work will be canceled.}

8. ผมจะเช็คยอดเงินในบัญชี และ E-mail แจ้งกลับไปบอกท่านว่าได้รับเงินค่าแปลล่วงหน้าโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
{8. I will check the balance in my account, then I will inform you that I have received the advance payment.}

9. ผมจะเริ่มแปลงานของท่านเมื่อเสร็จงานแปลของคิวก่อนหน้าท่าน และส่งงานให้ท่าน ประมาณ ภายในเวลาไม่เกิน 12:00 น. ของวันกำหนดส่งงาน (หากส่งงานแปลล่าช้าเกิน 6 ทุ่มของวันนั้น งานต่อไปของท่านจะได้รับการลดราคาพิเศษ) (หากภายในวันกำหนดส่งงาน ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ แสดงว่าต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับผมแน่ๆ ท่านสามารถสอบถามเรื่องผมและเรื่องงานได้กับพ่อแม่ผม ที่เบอร์ 089-6303680 (พ่อ), 085-1160801 (แม่), 045-691740 (บ้าน)
{9. I will start your work after having finished the previous work. The translated work will be sent to you within noon of the work submission date. (If there is an overday delay, your next work will be specially discounted.) If you don't get my contact on the submission date, you can guess that there might be something bad happens to me. You can ask about me with my parents. Their contact numbers are 089-6303680 (my dad), 085-1160801 (my mum), 045-691740 (home number)

10. เมื่อท่านรับงานแล้ว หากมีปัญหาข้องใจ หรือพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดติดต่อเพื่อให้ผมแก้ไขปรับปรุงหรือตอบข้อสงสัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
{10. Should you have any problems with the translated work, you can always contact me for correcting or giving answers without an additional charge.}

11. กรณีที่ท่านระบุว่าต้องการให้งานแปลของท่านสามารถให้คนทั่วไปดาวน์โหลดได้ในเว็บนี้ ผมจะนำ ตัวงานต้นฉบับ และ ผลงานที่ผมแปล ใส่ไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อที่ผลงานจะได้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างเต็มที่ ตามอุดมการณ์รวมโลกของสำนักแปลเรา
{11. If you specify that you want your work to be freely downloadable, I will post your original doc and translated doc in this webpage, so that interested persons can utilize them, and this will fulfill the principle of this translation center in giving benefits to the whole world,}

หมายเหตุ
ผมไม่สามารถออกตรารับรองผลการแปลที่เป็นมาตรฐานได้ เนื่องจากผมยังไม่เคยไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นนักแปลที่ไหนมาก่อนเลยครับ


“คำชี้แจงเรื่องการทำงานรวมโลกที่อนุสาวรีย์รวมโลกเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการแปลงาน”
{Explanation about working at the United World Monument in exchange with a translation service}ไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าแปลเลยจริงๆหรือ? {No need to pay at all?}
ตอบ: ใช่ครับ ฟรีคือฟรี ท่านไม่ต้องให้เงินผมซักบาท และไม่ต้องหาอะไรมาฝากหรือซื้ออะไรมาให้ผมกิน (ส่วนผมนั้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการประหยัดเงิน สามารถใช้บริการได้อย่างแทบไม่ต้องเสียเงินเลยจริงๆ ผมจะมีข้าวสารและหม้อดินสำหรับหุงข้าวไว้ให้ลูกค้าที่ต้องอยู่ค้างคืน)
Ans: Yes, no need to pay even a cent. And you don’t have to bring food or anything for me. Instead, I may have some clean drinking water and rice and a pot for you to cook for yourself.

ต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางมาให้แปลหรือไม่? {Do I need to make an appointment in advance for the free translation?}
ตอบ: ต้องครับ! ผมเป็นคนที่มีแผนงานจะทำในหัวเยอะมาก ผมมีสิ่งที่ผมคิดจะทำอยู่แล้วในแต่ละวัน ดังนั้น หากท่านไม่นัดหมายล่วงหน้า โปรดอย่าคาดหวังว่าผมจะว่างแปลงานให้ท่าน .. ก่อนเดินทางมา โปรดติดต่อกับผมทาง E-mail หรือทางเฟซบุ๊คเพื่อนัดหมายวันเวลากับผมให้แน่ชัดก่อน
Ans: Yes, that’s a must. I am a man with so many plans in the head. I have things I already plan to do each day. So, if you don’t make appointment in advance, please do not expect that I will be free to translate your document. Therefore, before coming here, please contact me via E-mail or Facebook to set the exact date and time.

นอกจากต้องทำงานแลกเปลี่ยนแล้ว ยังมีเงื่อนไขพิเศษอะไรอีกมั้ย? {Besides having to work in exchange with the free translation, is there any special requirement?}
ตอบ: มีครับ! นอกจากท่านจะต้องทำงานตามที่ผมบอกไปพร้อมๆกับที่ผมแปลงานให้ท่านแล้ว ท่านยังต้องยินดีให้ผมเผยแพร่ภาพหรือวีดีโอการทำงานของท่านกับทางสื่อสังคมออนไลน์ (อย่างเช่น Facebook) ด้วย
Ans: Yes! Besides having to work as I told you for the same amount of time I use for translating your document, you are also required to be willing to allow me to publish your photos or videos while working to the social media, such as Facebook.

เดินทางมาที่อนุสาวรีย์รวมโลกแบบประหยัดได้อย่างไร? {How can customers come to United World Monument cheaply?}
ตอบ: นั่งรถไฟฟรีมาลงที่สถานีรถไฟ อ.อุทุมพรพิสัย จากนั้นเดินมาประมาณ 20 กม. ก็ถึง (ถ้าเดินอย่างทำเวลา น่าจะถึงภายใน 5 ชั่วโมง) .. ตำแหน่ง อนุสาวรีย์รวมโลก สามารถค้นหาได้ใน Google Map .. เส้นทางเดินจะผ่าน ตัวเมือง อ.อุทุมพรพิสัย, บ้านศรีบุญลือ, บ้านหนองดีปลี, บ้านหนองไฮ, บ้านเก็บงา, บ้านหนองดุม, โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์, บ้านหนองใหญ่, และ บ้านแกงเลี้ยว (จากบ้านแกงเลี้ยวเดินไปทางบ้านตาโกน แต่ไปไม่ถึงบ้านตาโกน จะเจอป้ายทางเข้าอนุสาวรีย์รวมโลกด้านซ้ายของถนน เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามถนนดินประมาณ 300 เมตรก็ถึงแล้วครับ)
Ans: You can take a free train (if you are a poor Thai citizen), then walk for 20 km to reach the Monument. This distance should take you no more than 5 hours or less for serious walking. The position of United World Monument can be found in Google Map.

ทำไมถึงมีทางเลือกนี้? {Why do I offer this option?}
ตอบ: เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ค่อยมีตังค์มีทางเลือก, ตัวผมเองได้โปรโมทแนวคิดรวมโลก, มีคนมาเยือนและทำงานจะช่วยให้สถานที่พัฒนาขึ้น และนั่นก็จะทำให้แนวคิดรวมโลกได้รับการยอมรับจากชาวโลกมากขึ้น
Ans: To allow poor people to use my translation services; I get a chance to promote the one-world idea; As more people coming to this place, the world unification idea will be more widely accepted.

คุณภาพการแปลจะเป็นอย่างไร? {How about quality of this free translation?}
ตอบ: ผมจะตั้งใจแปลให้ท่านเหมือนอย่างการแปลแบบคิดราคาแปลตามปกติ โดยท่านมีโอกาสได้เห็นงานขณะที่ผมแปล และอาจอธิบายให้ผมเข้าใจกระจ่างมากขึ้นในงานของท่านได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากท่านไม่ตั้งใจทำงานรวมโลกตามที่ผมบอก ผมก็อาจจะเสียความตั้งใจที่จะทำงานแปลให้ท่านก็เป็นได้
Ans: I will pay good attention to the free-of-charge translation like the normal paid translation. This free option might have an advantage in that you are here, so I can inquire you some points in your document that I am not clear. However, my intention to do your work might decrease if I see you paying little attention to the world unification work that I instructed you to do.

มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณงานแปลหรือไม่? {Are there any limitations regarding quantity of the work?}
ตอบ: ไม่น้อยกว่า 1 หน้า และ ไม่มากกว่า 24 หน้า. เนื่องจากผมแปลได้วันละ 6 หน้า (เช้า 3 หน้า บ่าย 3 หน้า) และผมเห็นว่า ท่านไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกิน 4 วัน ไม่เช่นนั้นเราอาจเบื่อกันและกันได้ ดังนั้น งานของท่านที่จะแปลด้วยทางเลือกนี้จึงไม่ควรเกิน 24 หน้า ส่วนที่ว่า ไม่ควรน้อยกว่า 1 หน้านั้น ก็เนื่องจากว่า ในการพบกันแต่ละครั้ง ต้องมีการนัดหมายกัน ทำให้เสียเวลามากกว่าเวลาในการทำงานจริง ดังนั้น ในการนัดแต่ละครั้งท่านจึงควรมีเวลาทำงานให้ผมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
Ans: No less than 1 page and no more than 24 pages. That’s because you should not stay here longer than 4 days (I can translate 6 pages/day at the maximum.) And, for each appointment that takes some time for arrangement, you should work no less than 1 hour.

สิ่งอำนวยความสะดวกแถวๆอนุสาวรีย์รวมโลกมีอะไรบ้าง? {What are facilities around the United World Monument?}
ตอบ: มีศาลารวมโลก, มีแคร่รวมโลก, มีโต๊ะรวมโลก, มีเก้าอี้รวมโลก, มีชั้นวางหนังสือรวมโลก, มีห้องน้ำรวมโลก, มีโอ่งและคูลเลอร์น้ำดื่มรวมโลก, มีบ่อน้ำรวมโลก, มีระบบน้ำประปาแรงโน้มถ่วงโลก, มีต้นไม้รวมโลกสารพัดชนิด, มีป้ายสถานที่สำคัญทั่วโลก, มีมหาสมุทรสำคัญๆทั่วโลก, มีทวีปทุกทวีปในโลก, มีถนนดินเข้าถึง, มีไฟฟ้า, มีสัญญาณโทรศัพท์, มีอากาศบริสุทธิ์
Ans: There are a pavilion, two big bamboo desks, one tall desk, some chairs, book shelves, two toilets, cooler and jar for drinking water, a deep well with clear water, a tap water system, many kinds of trees, boards of important places on earth, main oceans around the globe, all continents on earth, a dirt road for accessing, electricity, mobile phone signal, clean air, etc.

ทำไมไม่ทำสถานที่ให้มันอยู่ได้สะดวกสบายเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐาน? {Why facilities here are not as comfortable as those of standard tourist attractions?}
ตอบ: แม้ว่าที่กิน ที่นอน ห้องน้ำ ฯลฯ ที่นี่ อาจจะไม่ได้สะดวกมากมาย แต่รับรองว่า สะดวกกว่าที่เขามีจัดสรรให้แก่พวกผู้ลี้ภัยสงครามต่างๆอย่างมากมาย .. หากท่านได้ใช้ชีวิตที่นี่ท่านอาจได้ตระหนักเรื่องนี้ .. เราผู้มุ่งเน้นช่วยเหลือคนทั้งโลก จึงควรทำสถานที่เราแค่พออยู่ได้ทำงานได้ก็พอ เอาเวลาที่จะหาความสะดวกสบายให้ตัวเองเกินไป มาทำกิจกรรมอื่นที่ช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้คนเรื่องแนวคิดรวมโลกดีกว่า
Ans: Although sleeping area, toilets, etc here are not so comfortable, but I’m sure that they are better than the conditions for refugees. I focus on helping all humans. Thus my places should be just enough to let me work conveniently, and not too conveniently. I’d better spend time for promoting the world unification idea.

สามารถนอนค้างคืนที่อนุสาวรีย์รวมโลกได้หรือไม่? {Can customers stay overnight at the United World Monument?}
ตอบ: ได้ครับ ที่นี่ถือเป็นที่สาธารณะของชาวโลกอยู่แล้ว ท่านสามารถพักที่ศาลารวมโลกหรือกางเต็นท์นอนที่อนุสาวรีย์รวมโลกได้ (แต่ไม่ควรอยู่นานเกินไป พึงตระหนักว่า นี่คือสถานที่สาธารณะของทุกคน ไม่ควรมีใครใช้ชีวิตอยู่นานๆจนเหมือนเป็นเจ้าของ) เรื่องความปลอดภัยเชื่อว่า สำหรับผู้ชายและผู้หญิงแก่ๆ น่าจะปลอดภัยแน่นอน แต่สำหรับผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่ หากรู้สึกว่าจะไม่ค่อยปลอดภัย ผมอาจจะอนุญาตให้พำนักภายในพื้นที่ส่วนตัวผมได้ อิอิ
Ans: Yes, it’s public place for all humans. You can camp overnight. But you should not stay for too many nights because this place is meant to belong to all humans. It’s not appropriate for anyone to live for a long time as if being an owner. Regarding safety, it should be pretty safe for men or old women. However, for a young sexy lady, it might not be so safe. So I may allow her to stay inside my private bedroom. 

งานที่จะให้ลูกค้าทำมีอะไรบ้าง? {Examples of some world-unification work for customers to do}
ตอบ: หลายอย่างมากๆ เช่น ขุดคูมหาสมุทรรอบโลก, เสริมคันดินอ้อมโลก, ขุดดินตกแต่งทวีปต่างๆ, รดน้ำต้นไม้, ใส่ปุ๋ยต้นไม้, วาดป้ายสถานที่สำคัญทั่วโลก, เสริมดินเหนียวให้เกาะต่างๆที่ถูกน้ำกัดกร่อน, ทำความสะอาดห้องส้วมรวมโลก, ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางเข้าอนุสาวรีย์, ตัดไม้ไผ่ทำโครงรอบโลก, ฯลฯ แต่รับรองได้ว่า งานที่ทำจะเป็นงานรวมโลกเพื่อชาวโลก ผมจะไม่ขอให้ท่านทำงานอะไรให้ผมเป็นการส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวของผมอย่างเด็ดขาด
Ans: There are so many tasks, such as digging the ocean around the globe, widening the soil ridge around the globe, digging soil for modifying some continents, watering and fertilizing the trees, drawing boards of important places on earth, strengthening some eroded islands with some mud, cleaning the toilets, maintaining the dirt road entering the monument, cutting bamboos for making frames of the big globe, etc. But you can be sure that the work will involves only with world unification for all human beings. I will never assign you to do any tasks for my personal benefit in my private land.

ไม่มาแปลเอกสาร แต่มาเที่ยวหรือมาทำงานอาสาสมัครที่อนุสาวรีย์รวมโลกได้มั้ย? {Can visitors just come for traveling or doing volunteer work at the United World Monument?}
ตอบ: แน่นอนที่สุดครับ ท่านมาเที่ยวได้เสมอ จริงๆแล้ว นี่คือเป้าหมายหลักในการทำสถานที่แห่งนี้ของผม ผมต้องการให้คนได้มาเห็นแนวคิดต่างๆ ที่ผมจะสอดแทรกอยู่ตามป้ายหรือจุดต่างๆในอนุสาวรีย์รวมโลกและศาลารวมโลก หรือแม้แต่แนวคิดเรื่องการทำพื้นที่ส่วนตัวในขนาด 1 ไร่ของผม .. และ ไม่ใช่แค่มาเที่ยว ท่านสามารถที่จะอาสาสมัครช่วยผมทำงานปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ได้ โดยผมจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้ท่านหยิบยืมใช้ได้ ซึ่งในการทำงานแบบอาสาสมัครนั้นจะต่างจากการทำงานแลกกับการให้ผมแปลงาน กล่าวคือ ถ้าทำงานแบบอาสาสมัคร ท่านมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจท่านต้องการ และพักหรือหยุดเมื่อไหร่ก็ได้
Ans: Absolutely yes! That’s actually my purpose in creating this place. I want many people to come and see ideas or concepts that I embed into the monument and the pavilion, and even in my 1-rai (0.4-acre) private land. Not just visiting, you can also volunteer to work for improving this place. You can borrow my tools to work. Working as a volunteer is different from working as for trading with my translation. For volunteer work, you can do according to your own ideas at anytime you want.

ทำเช่นนี้แล้วจะช่วยให้รวมโลกได้จริงๆหรือ? {Can this activity really help in unifying our world?}
ตอบ: การรวมโลกอย่างถูกต้องตามเสียงเรียกร้องของคนทั้งโลกจะส่งผลประโยชน์นานับประการต่อมวลมนุษย์ทั้งรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไป .. สิ่งสำคัญคือการโปรโมทให้คนทั้งโลกได้รู้ได้เข้าใจ .. ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า แนวทางการโปรโมทที่ผมทำอยู่ (และสิ่งที่ท่านจะมาช่วยทำ) จะเพียงพอหรือไม่ที่จะเปลี่ยนโลกอย่างยิ่งใหญ่นี้ .. แต่ โดยหลักเหตุผลแล้ว มันน่าจะเป็นไปได้ .. มนุษย์เราเปลี่ยนความคิดได้เสมอ เมื่อตระหนักในความจริง
Ans: Unifying our world correctly based on a common request of almost all human beings will bring tremendous benefits to humans of this generation and next generations. The important thing is publicity. I am not sure either whether my activities (and your helps) will be sufficient to publicize the world unification idea and cause this great change to happen. But, based on reasoning, it is possible. Humans can always change their thoughts once they perceive the truth.
คิวการรับงานแปล .. Work Queue (รับแปลประมาณวันละ 6 หน้า)
ข่าวดี .. ท่านที่รอคิวงานแปลผมไม่ได้ ผมมีเพื่อน 2 คนที่รับแปลงานและมีประสบการณ์แปลมาพอสมควร คนแรก จบ ป.โท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ ม.เกษตรศาสตร์ สนใจโปรดติดต่อเองที่ jsarisa@hotmail.com (คุณเจนจิรา) และมีเพื่อนอีกคนที่เคยเป็นแอร์โฮสเตส ติดต่อได้ที่ songjanj@yahoo.com (คุณกุ้ง ทรงจรรย์)
- งานคุณ Busaraporn .. Data mining and Apriori algorithm (Research paper .. 20 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Saturday 20 May 2017
- งานคุณ Mara Kung .. Rape Law Revision (Abstract .. 1 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Tuesday 23 May 2017
- งานคุณ Hana Khao .. Divorce filing (Legal document .. 2 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Sunday 28 May 2017
ส่วนหนึ่งของงานแปลที่ผ่านมา
Examples of my previous works
(งานแปลเหล่านี้เป็นงานสมัยที่ผมรับแปลในอัตราหน้าละ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเปิดเผยทั้งต้นฉบับและผลงานแปลให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บนี้)
({The downloadable works were charged for 50 baht/page with a condition that the source and the translated docs must be downloadable here.})

(ส่วนล่างๆ จะเป็นงานแปลบทความที่ผมเลือกมาแปลเอง .. ผมจะพยายามใช้เวลาช่วงไม่มีงานเข้า หาบทความดีๆ มาแปลให้ได้อ่านกันเรื่อยๆ นะครับ)
({The bottom part of this section contains articles that were chosen for translation by me. When I'm free from translation work, I will try to find good articles and translate them for you to read here frequently.})

- การอนุรักษ์ปะการัง (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 30 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การจัดการสวนสาธารณะ (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 50 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การจัดการสถานบริการเพื่อสุขภาพ (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 70 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- ระบบควบคุมงบประมาณของบริษัทแห่งหนึ่ง (บทความ 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- เทคนิคใหม่ทางการแพทย์กับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (งานวิจัยหลายเรื่อง รวม 60 หน้า) (อังกฤษ-อังกฤษ (สรุป))
- การใช้ข้าวสาลีในเครื่องสำอาง (บทความสั้นๆ 2 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- อุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะทาง (โปรเจคและงานนำเสนอ ประมาณ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย-อังกฤษ)
- การบีบอัดภาพถ่ายดาวเทียม (งานวิจัย ป.โท 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ (หนังสือ 30 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (บทคัดย่องานวิจัย 4 เรื่อง 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การศึกษาพฤติกรรมปลาโดยใช้กล้องติดกับปลา (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- RFID (โปรเจคและงานนำเสนอ ประมาณ 20 หน้า) (อังกฤษ)
- สีผิวและเพศกับการเมืองอเมริกา (บทความ 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- วิเคราะห์นวนิยาย The Little Prince (บทความ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- น้ำผ่านแม่เหล็กเพื่อการรักษาโรค (บทความ 14 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การพัฒนาผลผลิตหอยแครง (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น (งานวิจัย ป.โท 35 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- ผลกระทบจากการประมงพื้นบ้านต่อปลาในแนวปะการัง (งานวิจัย 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดต้นฉบับและผลงานแปลดูเป็นตัวอย่างได้ครับ .. บังเอิญงานนี้ลูกค้าเบี้ยวค่าแปล ซึ่งคิด 700 บาท (สมัยที่ผมยังใช้ระบบแปลก่อน จ่ายทีหลัง)
- การฝึกอบรมเพื่อจัดการความเสี่ยง (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- โรงพยาบาลสัตว์ (งานวิจัย ป.โท 10 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- ระบบงานยืมและคืนหนังสือแบบอัตโนมัติในห้องสมุด (งานวิจัย 18 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่น (งานวิจัย ป.โท 24 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- สถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลคนชรา, ขนมพายผลไม้และโยเกิร์ต, การทำความเคารพธงชาติอเมริกา (เป็นบทความ 3 เรื่อง เรื่องละ 1 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดต้นฉบับและผลงานแปลดูเป็นตัวอย่างได้ครับ .. งานนี้คิดค่าแปลรวม 200 - 20 บาท แต่ลูกค้า cancel โดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว .. แต่บอกเมื่อผมแปลเสร็จไปแล้ว (สมัยที่ผมยังใช้ระบบแปลก่อน จ่ายทีหลัง)
- Balanced Scorecard (หนังสือเรียน 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การฝึกอบรมความเป็นผู้นำแก่ผู้บริหารใหม่ในสถานศึกษาทางการแพทย์ (รายงาน 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การแบ่งงานเตรียมสถานที่จัดการประชุม (รายงาน ป.ตรี 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- เชิญร่วมลงชื่อสนับสนุนการรวมโลก (บทความ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดต้นฉบับและผลงานแปลดูเป็นตัวอย่างได้ครับ .. งานนี้ "คุณลูกโลก" เจ้าของงาน จ่ายค่าแปลแล้ว แต่ยินดีให้เผยแพร่ผลงานแปลนี้เป็นตัวอย่างได้ฟรี เพื่อผมจะได้มีตัวอย่างการแปลแบบ ไทย เป็น อังกฤษ ให้ดูกันมั่ง
- ภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น (เพิ่มเติม) (งานวิจัย ป.โท 8 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การประเมินคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ผลกระทบของโรคออทิสติกส์ต่อครอบครัว (ปรับแก้บางส่วนของงานวิจัย) (ไทย-อังกฤษ)
- Work Instruction สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระเบียบปฏิบัติ 30 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การย่อยและดูดซับกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ในปลาดุก (งานวิจัย 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การเพิ่มอุปทานของเงิน (หนังสือเรียน 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- เทคนิคการสร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ (บทความ 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การเรียนรู้สื่อการสอนออนไลน์ (งานวิจัย 15 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ผลจากกิจกรรมของมดตัดใบต่อการหมุนเวียนธาตุอาหาร (งานวิจัย 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- งานวิศวกรรมก่อผนังและฐานตึก (หนังสือเรียน 14 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ผลกระทบของโรคออทิสติกส์ต่อครอบครัว (งานวิจัย 18 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น (บทความ 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- พันธุ์ไม้ประดับจากต่างประเทศ (คาตาล็อกจากเว็บ ประมาณ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Technical Textiles for Defense (งาน ป.ตรี ประมาณ 10 หน้า) (อังกฤษ-อังกฤษ)
- การเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากนากุ้ง (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 70 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Web application สำหรับความเครียด (งานวิจัย ป.โท 7 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Dynamic texts and tourist gaze (บทความ 15 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Work Instruction สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระเบียบการปฏิบัติงาน 32 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- American trade policy (บทความ 30 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Melodrama และ Triller (textbook 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Ecophysiological basis (textbook 22 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Terroism (งาน ป.ตรี 10 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การพัฒนาผลิตผลในสวนป่า (textbook 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- กระดาษและหมึก (หนังสือ รวม 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) งานชุดที่ 1 ... งานชุดที่ 2 .... ขอขอบคุณ "คุณดาว" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Systematic review protocols (บทความ 8 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Systematic review for nursing practice (งานวิจัย 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Method for nursing research (บทความ 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Evidence of Social Comparison in Mastery Goals in Natural Academic Settings (บทความ 3 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณเจี๊ยบ วธัญญา" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเว็บไซต์สำหรับไดนามิกเว็บเพจ (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณปริวัฒน์ ตีระกิจวัฒนา" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Assessment and management of persistent (chronic) and total wound pain (บทความ 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Problem Based Learning (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณเอ" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Learning via the Internet (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณดวง" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Online Professional Development for Project Based Learning (บทความ 2 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณดวง" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- TCT-IDM E-learning (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณปริวัฒน์ ตีระกิจวัฒนา" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- PBL for learning C programming (บทคัดย่อ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณเอ" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Best practice Minimising pain at wound dressing (รายงาน 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Sustainable financing of protected areas in Cambodia (รายงาน 52 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Tanin" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- เว็บบล็อกแบบขุมความรู้ (บทคัดย่อ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Manee" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Water for wound cleansing (บทคัดย่อ 1 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Reducing pain in pediatric procedures (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Irrigating Simple Acute Traumatic Wounds (งานวิจัย 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Why ‘‘Wet to Dry’’? (งานวิจัย 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- JCAHO Standards for Pain Management (มาตรฐานการแ