A United World Supporter & A President of the World (Volunteer)
แนวร่วมรวมโลก และ ประธานาธิบดีโลก (จิตอาสา) (คนหนึ่ง)

Kongjak Jaidee (Globe, GoHH, GoodJai)
กงจักร  ใจดี (ลูกโลก, โก๋)

This web page was launched on 16 March 2018, and is being updated almost daily, by me alone.
ผมเริ่มเปิดตัวหน้าเว็บนี้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 และจะพยายามปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันทุกวัน

Explanation
คำชี้แจง
Agreements
ข้อตกลง
My Activities
วีรกรรม
Accounts & Assets
บัญชีและทรัพย์สิน
Donors
ยอดบริจาค
Expenditure
การใช้จ่ายเงิน


Explanation about this page and me
(โปรดเลื่อนลงข้างล่างสำหรับภาษาไทย  .. For Thai language, please scroll down.)

This VDO was made on 29 August 2017. At that time I had no idea to receive donation. Although I  accept donation now, that does not mean I need your donation. I just want to provide you a channel to contribute to world unification.
วีดีโอนี้ทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2560 (ก่อนผมมีความคิดจะทำเว็บนี้)   ซึ่งในวีดีโอผมบอกว่าจะไม่รับบริจาค แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจรับบริจาค แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมอยากได้หรือจำเป็นต้องได้รับเงินบริจาค
โปรดอ่านเงื่อนไขในการบริจาคแล้วจะเข้าใจเจตนารมย์ครับ


Dear all human beings,
This web page is created and maintained only by me, Kongjak Jaidee, also known as Globe or GoHH or GoodJai, a simple man who wants our world to have no borders and no wars permanently. World unification has been an ultimate goal of my life since I studied Grade 11 (17 years old, almost 30 years ago). You can see a list of my activities for one world at the Activities section. For my whole previous activities, I rarely receive any money in return. In fact, I invested a lot of my own money for this dream. I am kind of an anti-money person. It's just recently that I get this idea of using money to unify the world via this donation web page (after seeing some examples of activists who got donated from doing good things).

In creating this web page, I perform two roles for world unification: as a united world supporter and as a president of the world (i.e. your donation money will be used for activities of both of these roles of mine).

What I will do as a united world supporter:
- Your donation money will be used for promoting world unification ideas globally.
- I plan to make a lot more materials to promote a lot of ideas and truths related to world unification to the public via various media.
- I will organize more activities for people who also want the united world.
- I will continue developing  the United World Monument.
- I might use some money for founding the World Party Thailand to join this upcoming election.

What I will do as a self-appointed president of the world:
- The money will be used to promote my idea of self-reliance based on farming within 0.4 acre private land (which is a size of arable land that each of all human beings can own).
- I will also encourage other human beings to be presidents of the world to improve our world together. These presidents can work either independently or mutually. People can decide which president(s) they prefer to donate to.
- I may donate your money to citizens of the Human Beings nation on BitNation.
- I will try to be a good model of government leaders with these following characteristics:
+ being able to earn a living (survive) myself (does not rely on salary or donation);
+ being always satisfied with the present, and try to do reasonably good all the time;
+ not forcing anyone to pay taxes (citizens can voluntarily donate if seeing the work is good.); 
+ showing all up-to-date accounts, assets, expenditure, and income transparently;
+ having no power to force or capture anyone; and
+ living just like an average person (or even below average).
+ possessing a private land of only 1 rai or 0.4 acre, which is the size that each of all humans can possess, if we share arable land on earth equally.


Important points:
* There can be many World Presidents
at the same time. Anyone can say he/she is a world president. However, if you prefer my ideas/activities, your donation money will also represent your vote for me.
* There are several other individuals and organizations working for one world or world peace. If you feel like they do a better job than me, please donate for them.
* No matter I receive any donation or not, my dream of borderless and warless world for all human beings will never change. 
* The minimum donation amount to be recorded here is 10 baht or 0.4 USD or 0.00005 Bitcoin.
* Personally, I am kind of an unsociable person. However, I do know how to use money for buying useful things and hiring people for good causes. Evidences of this are my previous activities.
* Do not donate before having read and accepted the Agreements (Warnings) in this web page!
* This webpage is made in 2 languages: English and Thai. This doesn't mean I favor Thai language over others, but just because it's my native language. (Well, I do speak Lao natively, but I haven't learned to write in Lao.)
* Please feel free to use materials in this web page to work like another united world supporter or a president of the world. I will be happy if you can do a better job than me in helping all human beings on earth be happier.


My objectives in creating this web page
- I want to make world unification becomes an occupation. (In fact, this occupation should be highly needed in the current situation of our world when humans and the earth are separated by nations.) When people see that I can earn some money from doing this job, some of them might follow. And when this job becomes recognized and popular, my idea will never die, and the world will be one sooner.
- I want to show the transparency of my world unification work that I do seriously and sincerely (see My Daily Expenditure & Income section).
- I want to show my parents that I can earn some money from pursuing this one-world dream that they thought it was a crazy and impossible idea.
- Maybe there will be a girl who sees possibility in working on world unification with me and earning enough for our family. 
- I just want to try this strategy that I've just figured out, just like other strategies that I have tried for world unification.
- I want to provide you a convenient way in helping unify our world by simply donating some of your extra money to me.


My thoughts about world unification (my ideal world)
- I want to see all human beings have a sense of owning the whole world together (not just one's nation). Everyone should have a right to travel and live in any public places on earth just like being within one's country.
- I don't think humans should have armies to fight and kill each other. There should be no armies, soldiers, wars, military weapons, and relevant costs or losses. 
- All humans should have an equal status as a world citizen.
- People should learn to rely on oneself and the nature.
- Forcing or disturbing others is wrong.
- People should be content with the present and reality.
- Problems should be solved with love and reasoning, not force.
- Transparency and honesty are important in living with others.
- Everyone can live happily all the time by knowing that being content cures sadness and doing good brings happiness.

* So, if you think the same, want these ideas to be realized, and find no one else do this task for you, read the Agreements below, and consider donating me.

How I normally live:
- I live mainly in my private land (been living alone here for about 6 years already).
- I take care of my private land and the nearby United World Monument.
- I grow plants to feed myself and do rice farming to feed my parents and sisters too.
- I visit my parents about twice a week, and stay with them for one or two nights, to take care of them, who are getting old. They also usually ask me to guard their house when they have to go outside.
- I do translation jobs and GIS jobs to earn some money (in the names of United World Translator and United World GIS Freelance).

How I normally spend money:
- I regularly need to buy food for my parents and my parents' dogs. I still have to buy food for myself too sometimes, but I prefer to eat anything I can grow or catch.
- I may need to help my relatives and friends financially once in a while. (Well, I consider myself lucky that my parents and relatives don't rely on me to earn money for them).
- I need to fill gas for my United World Car for going to my parents' house.
- My internet cost is about 500 baht a month.
- I spend money about 5,000 baht or more for each of the two yearly big events at United World Monument.

My main address
I live mainly in my private land measuring about 1 rai (0.4 acre), with the central coordinate of: Latitude  15.199789° and Longitude 104.017489°, which is just about 50 meters away from the United World Monument. This place is known locally as: Kaeng Liew village, Nong Yai sub-district, Mueang Chan district, Si Sa Ket province, Thailand. You can see the map below.

For any comments, please contact me via my Facebook, where I also post albums of daily activities of my life: 
https://www.facebook.com/GoodJai
or my World President FB page: https://www.facebook.com/theworldpresident
Or e-mail: goodjai@yahoo.com

*************************************

คำชี้แจงเกี่ยวกับเว็บนี้และตัวผม

สวัสดีครับ  เพื่อนมนุษย์ทุกท่าน
เว็บนี้ผมทำและดูแลเองคนเดียวครับ    ผมชื่อ กงจักร ใจดี  ชื่อเล่น โก๋ และ ลูกโลก  เป็นคนธรรมดาๆ ที่ต้องการเห็นโลกของเราปราศจากพรมแดนแบ่งกันและหมดสิ้นสงครามอย่างถาวร     การรวมโลก (รวมทุกประเทศบนโลกเป็นประเทศโลก) ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตผมมาตั้งแต่ตอนผมเรียน ม.5 (อายุ 17 ปี  หรือประมาณ 28 ปีที่ผ่านมา)    ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆ ที่ผมทำมาได้ที่ส่วน “วีรกรรม”   ซึ่งที่ผ่านมา ผมมุ่งรวมโลกโดยใช้เงินส่วนตัวโดยแทบไม่มีรายได้อะไรเลยจากการรวมโลก และไม่ร้องขอเงินใคร  เพราะผมมีความคิดที่ค่อนข้างเรียกได้ว่า ปฏิเสธเงิน   จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ ที่ผมเกิดความคิดที่จะใช้เงินช่วยในการรวมโลก หลังจากที่เห็นหลายตัวอย่างของคนทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมแล้วได้รับการบริจาค  ผมจึงได้ทำเว็บสำหรับรับบริจาคเว็บนี้ขึ้นมา

การทำเว็บนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางรวมโลกของผม โดยผมขอทำบทบาท 2 บทบาทในคราวเดียวกัน คือ บทบาทของแนวร่วมรวมโลก กับ บทบาทของประธานาธิบดีโลก (กล่าวคือ เงินบริจาคของท่านจะถูกใช้สำหรับกิจกรรมในทั้งสองบทบาทนี้ของผม)

สิ่งที่ผมคิดจะทำในฐานะแนวร่วมรวมโลก:
- เงินบริจาคของท่านจะถูกใช้เพื่อส่งเสริมแนวคิดรวมโลกไปทั่วโลก
- ผมวางแผนจะผลิตสื่ออีกมากสำหรับส่งเสริมไอเดียและความจริงต่างๆ เกี่ยวกับการรวมโลกให้กับสาธารณะชนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 
- ผมจะจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นโลกเป็นหนึ่งเดียว
- ผมจะดูแลปรับปรุงอนุสาวรีย์รวมโลก (สถานที่สาธารณะของคนทั้งโลก) ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
- ผมอาจใช้เงินบางส่วนในการก่อตั้ง "พรรคชาวโลก ประจำประเทศไทย" (World Party Thailand) ซึ่งเป็นสาขาย่อยของ World Party สากล  สำหรับร่วมสมัครรับเลือกตั้ง

สิ่งที่ผมคิดจะทำในฐานะประธานาธิบดีโลก (จากการแต่งตั้งตัวเอง):
- เงินบริจาคของท่านจะถูกใช้เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองให้ได้ด้วยการทำเกษตรและอยู่อาศัยในพื้นที่ 1 ไร่ (ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ที่ทุกคนบนโลกสามารถครอบครองได้)
- ผมจะใช้เงินโฆษณาส่งเสริมแนวคิดและอาชีพ "ประธานาธิบดีโลก" ให้คนอื่นๆ เห็นคล้อยตามและมาร่วมกันประกาศตัวเป็น ประธานาธิบดีโลก ด้วยกัน
- ผมอาจจะบริจาคเงินที่ได้รับบริจาคมาให้กับพลเมืองของ “ประเทศมนุษย์” (Human Beings nation) ที่อยู่ในระบบ BitNation
- ผมจะทำตัวเป็นตัวอย่างของประธานาธิบดีที่ผู้นำทั้งหลายและผู้นำรัฐบาลโลกควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง  อันมีลักษณะดังนี้:
+ สามารถทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินเดือนหรือเงินบริจาค;
+ พอใจในทุกสภาวะ และพยายามทำดี (ตามหลักเหตุผล) ในทุกขณะ;
+ ไม่บังคับใครให้จ่ายภาษี (พลเมืองจะบริจาคเองถ้าเห็นว่าผลงานดี); 
+ แสดงรายการบัญชีธนาคาร, ทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่าย, และ รายได้ อย่างโปร่งใส และเป็นปัจจุบัน;
+ ไม่มีอำนาจไปบังคับหรือจับกุมใคร;  และ
+ ดำรงชีวิตเหมือนคนทั่วๆ ไป (หรืออาจดูเหมือนมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ .. ผู้นำควรอุทิศตน)
+ ถือครองที่ดินส่วนตัวเพียง 1 ไร่ ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ที่เพียงพอกับการดำรงชีวิต และเป็นขนาดที่แต่ละคนบนโลกสามารถถือครองได้ ถ้าเพียงแต่มนุษย์เห็นใจและแบ่งปันที่ดินกันอย่างเท่าเทียม


ประเด็นสำคัญ:
* ผมไม่ได้จำกัดว่าโลกต้องมีประธานาธิบดีโลกคือผมคนเดียว   เราสามารถมีประธานาธิบดีโลกหลายคนในเวลาเดียวกันได้ (หรือ ถ้าทุกคนอยากเป็น ก็เป็นกันหมดเลยพร้อมกันเลยก็ได้) ใครๆก็สามารถบอกว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีโลกได้  เพียงแต่ว่า หากคุณชอบความคิด/กิจกรรมของผมมากกว่า คุณก็อาจจะเลือกบริจาคเงินให้ผมแทน ปธน.โลก คนอื่นๆ  ซึ่งเงินที่บริจาคนี้ก็เป็นคล้ายคะแนนเสียงสนับสนุน
* งานรวมโลกนี้ มีคนอื่นและองค์กรอื่นพยายามทำอยู่เช่นกัน (แต่ดูเหมือนไม่มีใครเรียกร้องตรงๆเท่าผม ว่าโลกควรไร้พรมแดนและไร้กองทัพ)   หากท่านเห็นว่า หน่วยงานเหล่านั้นมีผลงานดีกว่าผม โปรดบริจาคให้กับเขา ซึ่งอาจจะทำให้การรวมโลกเป็นจริงได้เร็วกว่าการบริจาคให้ผม
* ไม่ว่าจะมีคนบริจาคให้ผมหรือไม่ก็ตาม ความฝันของผมที่ต้องการให้โลกปราศจากพรมแดนสำหรับมนุษย์ทุกคนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
* จำนวนเงินบริจาคขั้นต่ำที่จะได้รับการบันทึกไว้ในเว็บนี้ คือ 10 บาท หรือ 0.4 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 0.00005 บิทคอยน์
* โดยวิถีชีวิตแล้ว ผมคล้ายเป็นคนไม่เอาสังคม ไม่สุงสิงกับผู้คน  แต่ ขอยืนยันว่า ผมใช้เงินเป็น .. หลักฐานก็คือกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของผม
* อย่าบริจาค หากท่านยังไม่ได้อ่านและยอมรับข้อตกลง (คำเตือน) ในหน้าเว็บนี้!
* หน้าเว็บนี้มี 2 ภาษา คือ อังกฤษ กับ ไทย .. จริงๆ แล้วก็อยากทำเป็นทุกภาษา แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องปริมาณเนื้อหาในเว็บและความสามารถด้านภาษาของผมเอง จึงได้แค่ 2 ภาษานี้แหละครับ 
* ใครอยากเอาเนื้อหาในเว็บนี้ไปทำงานรวมโลกเหมือนอย่างผม ขอเชิญได้เลยเต็มที่ ผมจะยินดีมากถ้าท่านสามารถทำให้ชาวโลกทุกคนมีสันติสุขได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่าผม (ปล. อย่าลืมเปลี่ยนภาพกิจกรรมเป็นภาพของท่านเอง  มิเช่นนั้น คนดูเว็บท่านอาจบริจาคให้ผมแทน อิอิ)


เป้าหมายของผมในการทำเว็บนี้
- ผมต้องการทำให้การรวมโลกกลายเป็นอาชีพ  (ซึ่งจริงๆ แล้ว นี่ควรเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกในตอนนี้ซึ่งชาวโลกยังต้องแบ่งแยกประเทศกันเช่นนี้)  เมื่อคนเห็นว่าผมได้เงินตอบแทนจากการทำงานนี้ เขาก็อาจจะเริ่มทำด้วย  แล้วเมื่ออาชีพนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แนวคิดรวมโลกของผมก็จะไม่มีวันตาย แล้วมนุษย์โลกก็จะรวมกันเป็นหนึ่งได้เร็วขึ้น 
- ผมต้องการแสดงความโปร่งใส บริสุทธิ์ใจ จริงจังจริงใจ ในการรวมโลกของผม (ดูในส่วน “การใช้จ่ายเงิน” ของผม)
- ผมต้องการทำให้พ่อแม่ผมเห็นว่า การรวมโลกที่ผมบ้าทำมาเนิ่นนานนั้น สามารถสร้างรายได้ตอบแทนได้ด้วย เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อชาวโลกทั้งมวลจริงๆ 
- บางที อาจมีสาวสักคนได้อ่านเว็บนี้แล้วนึกอยากทำงานรวมโลกร่วมกับผม แล้วก่อสร้าง “ครอบครัวรวมโลก” ด้วยกัน 
- บางที ผมก็แค่อยากลองว่า ยุทธวิธีนี้จะได้ผลมั้ย  เหมือนหลายๆ ยุทธวิธีที่ผมได้ลองมาแล้วในการรวมโลก
- ผมต้องการเปิดโอกาสให้ท่านได้ช่วยรวมโลกได้ง่ายๆ โดยเพียงแค่บริจาคเงินที่ท่านมีเหลือกินเหลือใช้ให้กับผม แทนที่จะไปใช้ทำเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อื่นๆ 


ความคิดความปรารถนาของผมในการเรียกร้องรวมโลก (โลกในอุดมคติของผม)
- ผมอยากเห็นมนุษย์ทุกคนได้เกิดความรู้สึกว่า โอ! โลกทั้งใบนี้เป็นของเราร่วมกันนะ (เหมือนกับว่า ประเทศนี้เป็นของฉัน)  ทุกคนจะมีสิทธิ์ท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในที่สาธารณะที่ใดก็ได้บนโลกเหมือนอย่างสิทธิ์ที่มีภายในประเทศ
- ผมไม่คิดว่า มนุษย์ควรมีกองทัพไว้รบราฆ่าฟันกันเอง   โลกเราไม่ควรมีกองทัพ, ทหาร, สงคราม, อาวุธสงคราม, และ งบประมาณหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบเช่นนี้  (ถ้ารวมโลกแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นและจะไม่มีอีกต่อไป)
- มนุษย์ทุกคนควรมีสถานะเป็นพลเมืองโลกอย่างเท่าเทียมกัน 
- ผู้คนควรได้เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองตามที่ทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออำนวย  
- ผู้คนในสังคมควรตระหนักว่า การบังคับหรือการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นสิ่งที่ผิด
- ผู้คนควรฝึกจิตใจให้พอใจกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เสมอ
- ปัญหาต่างๆ ควรได้รับการแก้ไขด้วยความรักและเหตุผล ไม่ใช่ด้วยการใช้กำลัง 
- ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- ทุกคนควรได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขทุกขณะ ด้วยความรู้ความเข้าใจว่า การพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่จะขจัดความทุกข์ และ การทำดีจะทำให้เกิดความสุข 

* ดังนั้น  หากท่านคิดเหมือนกันกับผม และต้องการทำให้แนวคิดเหล่านี้เป็นจริง แล้วไม่เห็นคนอื่นทำงานนี้เพื่อท่าน  โปรดอ่าน “ข้อตกลง” ข้างล่างนี้ แล้วพิจารณาว่าจะบริจาคให้กับผมหรือไม่ 

ผมใช้ชีวิตตามปกติอย่างไร:
- ผมอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเป็นหลัก (อยู่คนเดียวที่นี่มาได้ประมาณ 6 ปีแล้ว)
- ผมดูแลพื้นที่ส่วนตัวและอนุสาวรีย์รวมโลกที่อยู่ใกล้ๆ เป็นกิจวัตร 
- ผมปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเป็นอาหารให้ตัวเอง และทำนาข้าวเพื่อผลิตข้าวให้กับครอบครัว
- ผมไปเยี่ยมพ่อแม่ประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง แล้วก็นอนค้างอาทิตย์ละคืนหรือสองคืน .. บางทีพ่อแม่ก็ขอให้ผมเฝ้าบ้านให้เมื่อพวกท่านมีธุระไปนอกบ้าน  
- ผมรับทำงานแปลเอกสารและงาน GIS เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายบ้าง (ในนามของ “นักแปลรวมโลก” และ “นัก GIS รวมโลก”)

ปกติแล้วผมใช้จ่ายเงินอย่างไร:
- ผมซื้ออาหารไปให้พ่อแม่และพวกสุนัขของพ่อแม่เกือบทุกครั้งที่ไปหา (แต่ก็ซื้อไม่เยอะเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับพวกพี่สาว ซึ่งให้เงินพ่อแม่รายเดือนด้วย  ส่วนผมเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน เลยไม่ได้ให้เงินพ่อแม่  ในทางกลับกัน มีหลายครั้งที่พ่อแม่พยายามยัดเยียดให้เงินผมเวลาเห็นว่าผมต้องใช้เงินทำอะไรพิเศษ)
- ผมซื้ออาหารกินเองส่วนตัวด้วยบ้างเช่นกัน  แต่ว่า ก็มีหลายอย่างที่ผมปลูกหรือหากินได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องซื้อ .. ประมาณว่า ถ้าผมซื้อไข่มาแผงหนึ่ง กับกล้วยอีกสองหวี  ผมอาจอยู่ได้ 1 สัปดาห์โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท
- ผมอาจต้องช่วยด้านการเงินให้กับญาติๆ และเพื่อนๆ บ้าง นานๆครั้ง (แต่พวกเขาก็รู้ว่า ผมไม่ได้มีเงินมาก .. และถ้าสมมติผมได้เงินมากจากการบริจาคเพื่อรวมโลก  เขาก็น่าจะเข้าใจว่าผมต้องใช้เงินเพื่อรวมโลก ไม่ใช่เอาเงินนี้มาให้แค่กับคนใกล้ชิด) (จริงๆแล้ว ผมว่าผมโชคดีมาก ที่พ่อแม่และพวกญาติผม ไม่มีใครมีชีวิตอยู่อย่างจำเป็นต้องพึ่งพาเงินจากผม)
- ผมต้องใช้เงินเติมน้ำมัน “รถรวมโลก” สำหรับการเดินทางไปหาพ่อแม่ (ประมาณเดือนละ 1000 หรือ 2000 บาทมั้ง)
- ผมเสียค่าอินเตอร์เน็ตเดือนละประมาณ 500 บาท (450 + Vat)
- ผมใช้เงินประมาณ 5,000 บาท หรือบางทีก็มากกว่านั้นในการจัดงานว่ายน้ำรอบโลกและงานรวมพลคนรวมโลก แต่ละครั้ง ในแต่ละปี (ซึ่งมักมีคนบริจาคช่วยส่วนหนึ่ง)

ที่อยู่หลักของผม
ส่วนใหญ่แล้วผมอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวขนาดประมาณ 1 ไร่ (ซึ่งมีค่าพิกัดศูนย์กลางประมาณ ละติจูด 15.199789° เหนือ และ ลองจิจูด 104.017489° ตะวันออก) ซึ่งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์รวมโลกแค่ประมาณ 50 เมตร   ที่อยู่ตามที่คนแถวนี้เรียกกันคือ  บ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   ดูแผนที่ได้ที่ส่วนล่างสุดของเว็บนี้ 

มีข้อคิดเห็นหรือต้องการติดต่ออย่างไร คุยกันได้ทางเฟซบุ๊คของผม (ซึ่งผมได้อัพอัลบั้มภาพการใช้ชีวิตในแต่ละวันไว้ด้วย):  https://www.facebook.com/GoodJai
หรือ ทางเพจเฟซบุ๊คที่ผมทำไว้ คือ: https://www.facebook.com/theworldpresident
หรือ อีเมล: goodjai@yahoo.com
Agreements (Warnings!) before making a donation
(โปรดเลื่อนลงข้างล่างสำหรับภาษาไทย  .. For Thai language, please scroll down.)

Please make sure you have read these agreements and warnings before making a donation.
- My ultimate goal is to make all human beings on earth happy. These include people you love and people you hate (if any). 
- Your donation doesn't mean you have any rights to control my living or my expenditure. (Although your money might make me want to reward you and dedicate more to the world unification task.)
- I will of course work for world unification no matter how, but achievements are not guaranteed. 
- As a regular occupation, I can use money earned from this world unification occupation for my general living expenses, such as buying food for my parents, buying tools for my personal use, etc; not just for world unification expenses.
- Although I intend to keep updating this web page until completion of world unification, but if this strategy brings a severely terrible result to me, I might consider stop it.
- My approach might make you lose your wealth (because I teach people to be self reliant, rely more on self farming, and rely less on money. That means your money might have less value.)
- Although my way of promoting love among humans should make the whole human society be more peaceful, my idea of applying no force might make you lose some security. 

- Do not donate because:
     - you think I am a good but poor person (A man with little money is not always a poor man.);
     - you see me handsome and single (Ha ha. Just joking);
     - you worry about me for any reasons; 
     - you want me to have some money to visit you or do something with you (if I consider any activity useless for world unification I may not do it, and you will just lose money.);

Instead, donate for world unification only. I want this money to prove that people want the world to be unified, and they see my previous and ongoing activities useful for world unification. 

Meanwhile, I can guarantee that:
- I will put only accurate and true information/data in this web page. If you doubt anything in this page you may ask me to provide a prove about that.
- I will live my life simple like these days no matter how much donation I receive in the future. In other words, if I earn from donation more than regular income of regular workers, the extra money should be spent with world unification activities.

* Your donation means you have accepted these Agreements and Warnings!

* Please let me know before and after making a donation to avoid my confusion between money from work and money from donation.


---------------------------------------------------------------------

ข้อตกลง (คำเตือน!) ก่อนทำการบริจาค

ก่อนที่ท่านจะบริจาคเงินให้ผม โปรดอ่านตรงนี้ดีๆ ก่อนนะครับ จะได้ตัดสินใจถูกต้องว่าจะบริจาคดีหรือไม่
- เป้าหมายสูงสุดของผมคือทำให้ทุกคนบนโลกมีความสุข  ซึ่งทุกคนนี้ รวมถึง คนที่คุณรัก และคนที่คุณเกลียด (ถ้ามี) ด้วย 
- การบริจาคของคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ควบคุมการใช้จ่ายเงินของผมหรือการดำรงชีวิตของผม (แม้ว่า เงินของคุณอาจทำให้ผมอยากตอบแทนด้วยการทุ่มเทให้กับงานรวมโลกมากขึ้นก็ตาม)
- แม้ผมจะพยายามรวมโลกอย่างแน่วแน่ แต่ผมไม่สามารถรับประกันผลงานได้   
- เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ เงินที่ได้จากการทำงานรวมโลกนี้ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้เพื่อการรวมโลกเท่านั้น ผมสามารถเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในการดำรงชีวิตได้เช่นกัน (อย่างเช่น ซื้อของไปฝากพ่อแม่ ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้) 
- แม้ว่าตอนนี้ผมตั้งใจจะอัพเดทหน้าเว็บนี้ไปจนกว่าจะรวมโลกสำเร็จ  แต่ ถ้าหากยุทธวิธีนี้ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อชีวิตผม ผมก็อาจหยุดทำเว็บนี้ได้ 
- แนวทางของผมนี้อาจทำให้คุณเสียความมั่งคั่ง (เพราะผมจะเน้นสอนให้คนพึ่งตนเองได้ในพื้นที่ 1 ไร่ และพึ่งเงินน้อยลง  ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เงินของคุณมีค่าน้อยลง)
- แม้ว่า ในการรณรงค์รวมโลกนี้ผมจะเน้นส่งเสริมให้มนุษย์รักกัน ซึ่งน่าจะทำให้สังคมสงบสุขมากขึ้น  แต่ ด้วยแนวคิดในการไม่ใช้อำนาจของผม .. ผมยังไม่แน่ใจผลของมันเหมือนกันครับ 

- โปรดอย่าบริจาคเพียงเพราะ:
     - คุณเห็นผมเป็นคนดีแต่ยากจน (คนมีเงินน้อยไม่ได้แปลว่าเป็นคนจนเสมอไป);
     - คุณเห็นผมหล่อและโสด 555;
     - คุณห่วงใยผมด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม; 
     - คุณต้องการให้ผมมีเงินไปเยี่ยมคุณหรือทำบางอย่างให้คุณ (ถ้าสิ่งที่ทำนั้นผมเห็นว่า ไม่เป็นประโยชน์กับการรวมโลก ผมอาจจะไม่ทำ และคุณก็จะเสียเงินเปล่า)

ดังนั้น โปรดบริจาคเพื่อการรวมโลกเท่านั้น  ผมต้องการให้เงินบริจาคนี้ได้เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าคนต้องการเห็นโลกรวมเป็นหนึ่ง และเขาเห็นว่ากิจกรรมที่ผมเคยทำมาและจะทำต่อไป น่าจะช่วยให้การรวมโลกสำเร็จได้  

ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมขอรับประกันว่า:
- ผมจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นในเว็บนี้  หากท่านสงสัยอะไร (เช่น เงินในบัญชี) ก็มาขอให้ผมแสดงให้ดูได้
- ถ้าหากว่าผมได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนมาก  ผมก็จะดำรงชีวิตเหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แหละ  พูดอีกอย่างก็คือ ผมจะเอาเงินมาใช้ส่วนตัวแค่ในระดับที่แรงงานทั่วๆไปในสังคมได้รับกัน  เงินส่วนที่เกินนั้นควรถูกใช้จ่ายกับกิจกรรมรวมโลก 

* หากคุณบริจาคมา  ผมจะถือว่า คุณยอมรับข้อตกลงและรับทราบคำเตือนเหล่านี้แล้ว!

* โปรดแจ้งให้ผมทราบก่อนและหลังโอนเงินบริจาค เพื่อให้ผมไม่สับสนว่าเงินที่เข้ามานั้นเป็นเงินค่าจ้างทำงาน หรือเงินบริจาคเพื่อการรวมโลก
My previous and ongoing activities

(โปรดเลื่อนลงข้างล่างสำหรับภาษาไทย  .. For Thai language, please scroll down.)

1989: From a meditaion in the night of Jan 2nd, 1989, I realizes that people and land of each country are not different, and we can save a lot of lives and resources from stop dividing countries in our world. I then wrote a novel (two episodes) about a man who fought for world unification. I also shouted during the morning ceremony of Sisaket Wittayalai School telling people not to believe in patriotism. I put some posters in the school, but was stopped from the guardian teachers who called my dad to come.

1990-1994: In Kasetsart University, I tried to join boxing and singing contests, hoping to win and then can talk about world unification to the public. But I failed (lost).

1995: When working in Cameroon, I got a chance to talk with some workers that my goal is to unify the world.

1997: I composed a writing about world unification and my related ideas.

1998-2000: When studying in Michigan Technological University, I wrote some articles about world unification in a blog in Thaispot.com website.

200x: I created goodjai.com and weloveourworld.com

2004-2007: When working in Ministry of Natural Resources and Environment, I regularly wore a sign or wrote some words on shirts about united world while commuting to work and at work.

2005-2006: When attending a training course in Okinawa International Center, Japan, I promoted world unification several ways, including putting a one-world head band, collecting signatures of united world supporters.

2007 May 22nd: I made a protest in front of the UN Headquarter in Bangkok asking the Secretary General to promote world unification. https://youtu.be/XzOAKNP7MRQ

2008-2009: I wrote several articles for one world on www.OKNation.net and www.GotoKnow.org

30 Nov 2008 - 11 Jan 2009: I spent money of about 80,000 baht to join the BKK Governor Election in order to promote world unification idea to the public. (I was among the total of about 18 candidates.)

August 2009: I was a taxi driver and put signs on my taxi that this is a United World Taxi.

September 2009: I attended LG Entertainer contest and made an announcement to the public that "It's time to unify the world." This tape was broadcasted on TV Channel 9 of Thailand at 10 PM on Sunday 27 September 2009: https://youtu.be/flkdtTNPHqA

October 2009: I tried to collect more signatures of united world supporter near Jatujak Market, Bangkok, Thailand.

December 2009: I submitted letters to 8 main medias in Thailand, and made a video "If world leaders don't discuss world unification, I will jump!" https://youtu.be/OnpwQ_bLOu8

2010: I conducted several shows to promote one world, such as this one on 28 Mar 2010: https://youtu.be/etw2H_ecXGE

31 Dec 2011: I resigned from working as a network administrator in Muang Chan Hospital with a reason that I want more time for world unification.

2012: I created "United World Monument" in my family's land. Later I also built the United World Pavilion beside. These are intended to be public places of all human beings.

January 2013: I hired about 20 persons to join me promoting world unification idea during the first registration date of Bangkok Governor Election.

2012-2018: I organized several events at United World Monument including United World Concert, World Unification Exhibition, Round-the-World Swimming Contest, "World Parliament Now!" requests, and World Unification Activists Workshop.

10 Nov 2014 - I started singing songs and publishing via YouTube under the name of "United World Singer". Until now (27 March 2018), I have published 107 songs already.

25 August 2015: I declared myself to be a President of the World on Facebook.

And a lot more!

--------------------------------------------------------------

กิจกรรมรวมโลกที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินอยู่ของผม

พ.ศ. 2532: จากการนั่งสมาธิในคืนวันที่ 2 มกราคม  ผมได้คิดว่า ผืนดินและผู้คนในแต่ละประเทศไม่ได้มีความแตกต่างจนเป็นเหตุให้ต้องแบ่งแยกประเทศ  ปัญหาในโลกจะลดน้อยลงมากถ้าเราเลิกแบ่งแยกประเทศ  จากนั้น ผมก็แต่งนวนิยายสั้น 2 ภาค เรื่อง “สุขอมตะ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายผู้ต่อสู้เพื่อการรวมโลก    และผมก็ได้ตะโกนตอนนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง รร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ประมาณว่า อย่าเชื่อเช่นนั้น รวมโลกกันเถิด  แล้วก็โดนอาจารย์ฝ่ายปกครองคุมตัวออกจากที่ตรงนั้น  ต่อมาผมก็ชวนเพื่อนติดโปสเตอร์เรื่องรวมโลกในโรงเรียน แล้วอาจารย์ก็เรียกผู้ปกครองผมมา  .. พ่อขอให้ผมหยุดก่อน ผมเลยหยุดเรียกร้องรวมโลกจนเรียนจบปริญญาตรี 

พ.ศ. 2533 - 2537: ช่วงที่เรียน ป.ตรี ที่ ม.เกษตรศาสตร์  ผมพยายามขึ้นชกมวยและประกวดร้องเพลง เผื่อว่าจะดังและได้พูดเรื่องรวมโลก  แต่ก็ล้มเหลว (แพ้ประจำ)

พ.ศ. 2538: ตอนทำงานที่แคเมอรูน  ผมบอกกับคนงานชาวแคเมอรูนว่า ฝันของผมคือการเห็นโลกมีประเทศเดียว

พ.ศ. 2540: ผมเขียนบันทึกเกี่ยวกับแนวคิดรวมโลกและแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

พ.ศ. 2541 - 2543: ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัย Michigan Technological University  ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการรวมโลกเป็นครั้งแรกในเว็บ Thaispot.com  

พ.ศ. ไหนน้อ จำไม่ได้: ผมเริ่มทำเว็บ goodjai.com และ weloveourworld.com

พ.ศ. 2547 - 2550: ตอนทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมมักจะห้อยป้ายและเขียนข้อความเกี่ยวกับการรวมโลกที่เสื้อที่ใส่ไปทำงาน 

พ.ศ. 2548 - 2549: ตอนไปอบรมที่ Okinawa International Center ประเทศญี่ปุ่น ผมใช้ผ้าคาดหัวที่มีข้อความเรื่องรวมโลก และรวบรวมลายเซ็นเพื่อนๆนานาชาติที่สนับสนุนการรวมโลก

วันที่ 22 พ.ค. 2550: ผมทำการประท้วงหน้าสำนักงานสหประชาชาติประจำกรุงเทพฯ เรียกร้องให้เลขายูเอ็น บอกให้ประเทศต่างๆ รวมกัน  https://youtu.be/XzOAKNP7MRQ

พ.ศ. 2551 - 2552: ผมเขียนบทความหลายชิ้นเกี่ยวกับการรวมโลกใน  www.OKNation.net และ www.GotoKnow.org

ระหว่าง 30 พ.ย. 2551 – 11 ม.ค. 2552: ผมใช้เงินประมาณ 80,000 บาท เพื่อสมัครรับเลือกตั้งและหาเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพื่อที่ผมจะได้บอกแนวคิดรวมโลกต่อสาธารณะ

เดือน ส.ค. 2552: ผมขับแท็กซี่ และเขียนข้อความติดรถแท็กซี่ว่า “แท็กซี่รวมโลก”

เดือน ก.ย. 2552: ผมร่วมประกวด LG Entertainer แล้วได้พูดกับผู้ชมว่า “ถึงเวลารวมโลกแล้ว”  ซึ่งเทปของผมได้ออกอากาศทางช่อง 9 เวลา 4 ทุ่ม คืนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2552: https://youtu.be/flkdtTNPHqA

เดือน ต.ค. 2552: ผมพยายามรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนการรวมโลกเพิ่มเติมที่สวนจตุจักร

เดือน ธ.ค. 2552: ผมนำจดหมายไปส่งให้กับสื่อใหญ่ๆ 8 ราย ใน กทม. เพื่อขอให้ช่วยเผยแพร่เรื่องการรวมโลก  และได้ทำวีดีโอ ชื่อว่า "ถ้าไม่รวมโลก เราจะโดด!" https://youtu.be/OnpwQ_bLOu8

พ.ศ. 2553: ผมไปแสดงออกเพื่อให้คนสนใจเรื่องการรวมโลก หลายครั้ง อย่างเช่น เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2553: https://youtu.be/etw2H_ecXGE

วันที่ 31 ธ.ค. 2554: ผมลาออกจากการทำงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ใน รพ. เมืองจันทร์ ด้วยเหตุผลว่า ผมต้องการให้เวลาสำหรับการรวมโลก

พ.ศ. 2555: ผมสร้าง “อนุสาวรีย์รวมโลก” ในที่ดินของครอบครัว และต่อมาก็สร้าง “ศาลารวมโลก” ข้างๆ กัน  ซึ่งสถานที่นี้ผมตั้งใจให้เป็นที่สาธารณะของคนทั้งโลก 

เดือน ม.ค. 2556: ผมจ้างคนเกือบ 20 คน ให้ร่วมแจกใบปลิวรวมโลกกับผม ในวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน: ผมจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่อนุสาวรีย์รวมโลก อาทิ คอนเสิร์ตรวมโลก, นิทรรศการรวมโลก, การแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก, การเรียกร้อง “รัฐสภาโลก”, และ งานรวมพลคนรวมโลก  

10 พ.ย. 2557 - เริ่มร้องเพลงเผยแพร่ทาง YouTube ในนาม "นักร้องรวมโลก" .. จนถึงวันนี้ (27 มี.ค. 2561) เผยแพร่ไปแล้วทั้งสิ้น 107 เพลง

วันที่ 25 ส.ค. 2558: ผมประกาศตัวเองเป็น “ประธานาธิบดีโลก” ทางเฟซบุ๊ค

และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก!Accounts and assets

(โปรดเลื่อนลงข้างล่างสำหรับภาษาไทย  .. For Thai language, please scroll down.)

- Here are all of my current bank accounts or internet accounts that you can donate to:

Bank: Siam Commercial Bank (Bang Bua Branch)
Account No.: 053-2-58191-2
Account name: Kongjak Jaidee
Account type: Saving
Balance (as of 16 Mar 2018): 5,980.63 baht

Bank: Krung Thai Bank (Ministry of Finance Branch)
Account No.: 068-0-02398-4
Account name: Kongjak Jaidee
Account type: Saving
Balance (as of 16 Mar 2018): 10,244.00 baht

Bank: Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (Poe Sri Suwan Branch)
Account No.: 020074166495
Account name: Mr. Kongjak Jaidee
Account type: Saving
Balance (as of 16 Mar 2018): 1,012.62 baht

Online Bank: PayPal.com
Account name: goodjai@yahoo.com
Balance (as of 16 Mar 2018): 3.99 USD or 124 baht

Wallet: Xapo (Bitcoin)
Account name: goodjai@yahoo.com
Wallet address: 3FGJiQPEWyk5F4CwVdRUaVRzCtrbQqRcEX
Balance (as of 16 Mar 2018):
0.00048533 BTC + 0.00045 BTG (The system separates my money into 2 currencies that I don't quite understand, and converts them to USD automatically when I check the balance (that's why this balance fluctuates). As I remember, this is the remaining money after I transferred back to Mr. Jacques Rudolph who pursuaded me to use Xapo) or 3.95 USD or 123.082 or 13.42 baht.

Wallet: BitNation Pangea (Ethereum)
Account name: Globe GoodJai
Wallet address: 0x006512614052ad0Aa9c0eAE335Bfc5B4c0Eb8d32
Balance (as of 16 Mar 2018): 0.03526 ETH (Ethereum) or 21.01 USD or 655.64 baht


- Here are all of my current bank accounts or internet accounts that you cannot donate to (but I can earn some money through them):

Bank: Google Adsense (https://www.google.com/adsense)
Account name: goodjai@gmail.com
Balance (as of 17 Mar 2018) [I forgot this source yesterday.]: 5.92 USD or 184.74 baht

Bank: gengo.com
Account name: goodjai@yahoo.com
Balance (as of 16 Mar 2018): 1.35 USD or 42 baht

Banknotes in my physical wallet (as of 15 Mar 2018): 260 baht

Total possessed money (as of 15 Mar 2018): 18,517 or around 18,600 baht (including some coins I have.)

Remark: I will keep the balance to be at least 10,000 baht, just in case I have a chance to arrange for a wedding.


Debts (Creditors):

I have to do a GIS job for Miss Eve, who has already paid 5,000 baht in advance of the total 10,000 baht. This wage is to be shared between me and Miss Toon with the proportion according to our contribution to the job. [Update: On Sunday 25 March 2018, Miss Toon resigned from this job (due to her limited time), and refused to get any money. That means I will get the full 10,000 baht alone after the job is completed.]

Debtors:

Although there are some persons who owe me, the total amount is not much, and I do not expect to get back from them. So, I can say that I have no debtors.


High value assets:

- Two laptop computers (both have some bad symptoms)

- United World Car (Hyundai brand, about 18 years old)

- Two mobile phones (Sony Xperia Z2 and Galaxy Note 3, which was given by my sister)

- Private land 1 rai (0.4 acre)

--------------------------------------------------------------------

เลขที่บัญชีและทรัพย์สิน
 
- บัญชีธนาคารทั้งหมดที่มีเงินในตอนนี้ (และเป็นบัญชีที่ท่านสามารถโอนเงินบริจาคได้):

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (สาขาบางบัว) [หมายเลขบัญชีนี้ผูกกับ "พรอมท์เพย์" ไว้ด้วย น่าจะโอนได้โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ 0847043345]
เลขที่บัญชี: 053-2-58191-2
ชื่อบัญชี: กงจักร  ใจดี
ประเภท: ออมทรัพย์
เงินคงเหลือ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 5,980.63 บาท

ธนาคาร: กรุงไทย (สาขากระทรวงการคลัง)
เลขที่บัญชี: 068-0-02398-4
ชื่อบัญชี: กงจักร  ใจดี
ประเภท: ออมทรัพย์
เงินคงเหลือ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 10,244.00 บาท

ธนาคาร: ธกส. (สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ)
เลขที่บัญชี: 020074166495
ชื่อบัญชี: นาย กงจักร ใจดี
ประเภท: ออมทรัพย์
เงินคงเหลือ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 1,012.62 บาท

ธนาคารอินเตอร์เน็ต: PayPal.com
ชื่อบัญชี: goodjai@yahoo.com
เงินคงเหลือ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 3.99 USD หรือ 124 บาท 

กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet): Xapo (Bitcoin)
ชื่อบัญชี: goodjai@yahoo.com
รหัสกระเป๋า (Wallet address): 3FGJiQPEWyk5F4CwVdRUaVRzCtrbQqRcEX
เงินคงเหลือ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 0.00048533 BTC + 0.00045 BTG (ระบบแยกเป็น 2 หน่วยเงินที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แล้วก็แปลงยอดรวมเป็นหน่วย USD ให้ เมื่อผมเข้าดูยอด [ความผันแปรของค่าเงินบิทคอยน์จึงทำให้ยอดนี้ขึ้นๆลงๆ ไม่คงที่] โดยเงินจำนวนนี้รู้สึกจะเป็นเงินที่เหลือจากการโอนคืนให้คุณ Jacques Rudolph ผู้ที่เป็นคนแนะนำให้ผมใช้ Xapo) หรือ 3.95 เหรียญดอลล่าร์  หรือ 123.082 บาท

กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet): BitNation Pangea (Ethereum)
ชื่อบัญชี: Globe GoodJai
รหัสกระเป๋า (Wallet address): 0x006512614052ad0Aa9c0eAE335Bfc5B4c0Eb8d32 **I cannot login to this address since October 2018. Please do not donate to this account. บัญชีนี้ผมเข้าไม่ได้มาตั้งแต่ประมาณเดือน ต.ค. 2561 แล้วครับ โปรดอย่าบริจาคเข้าบัญชีนี้ครับ**
เงินคงเหลือ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 0.03526 ETH (Ethereum) หรือ 21.01 USD หรือ 655.64 บาท

- ส่วนนี่เป็นบัญชีอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ที่ผมมีเงินอยู่ แต่ท่านไม่สามารถโอนเงินเข้ามาได้ (ผมใช้หาเงินได้ และถอนออกมาได้เมื่อยอดมากพอ):

แหล่งรายได้: Google Adsense (https://www.google.com/adsense) [รายได้จากการฝังโฆษณา Google ในหน้าเว็บต่างๆ ของผม]
ชื่อบัญชี: goodjai@gmail.com
ยอดเงินคงเหลือ (ณ วันที่ 17 มี.ค. 2561) [ผมลืมเช็คเมื่อวานนี้]: 5.92 USD หรือ 184.74 baht

แหล่งรายได้: gengo.com  [รายได้จากการทำงานแปลเอกสารผ่านเว็บไซต์นี้]
ชื่อบัญชี: goodjai@yahoo.com
ยอดเงินคงเหลือ
(ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561): 1.35 USD หรือ 42 บาท


ธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ (ณ วันที่ 15 มี.ค. 2561): 260 baht

รวมเงินที่มีทั้งสิ้น (ณ วันที่ 15 มี.ค. 2561): 18,517 หรือ ประมาณ 18,600 บาท (รวมเงินเหรียญที่มี)

หมายเหตุ: ผมจะพยายามให้เหลือเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เผื่อว่าจะมีโอกาสได้จัดงานแต่งงาน


หนี้สิน (เจ้าหนี้):

ผมพึ่งรับทำงาน GIS ให้กับคุณอีฟ  ซึ่งได้จ่ายเงินล่วงหน้ามาให้แล้ว 5,000 บาท สำหรับงานที่ตกลงกันในราคาทั้งสิ้น 10,000 บาท  แต่ว่า ค่าจ้างนี้ผมต้องแบ่งกับคุณตูนตามสัดส่วนการทำงาน  ซึ่งตอนนี้คุณตูนขอยังไม่รับเงิน   นั่นอาจตีความได้ว่า  ผมติดคุณตูนอยู่ประมาณ 2-3 พันบาท  หรืออาจติดคุณอีฟ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ [อัพเดท: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 2561 คุณตูนขอไม่รับเงินใดๆ เนื่องจากไม่มีเวลาทำงาน ดังนั้น ผมจึงจะได้รับเงินค่าจ้างทั้ง 10,000 นี้แต่เพียงผู้เดียว เมื่องานเสร็จสมบูรณ์]

ลูกหนี้:
แม้ว่า จะมีคนติดหนี้ผมบ้าง แต่จำนวนเงินไม่ได้มากมาย และผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คืน  ดังนั้น จึงบอกได้ว่า ผมไม่มีลูกหนี้


ทรัพย์สินแพงๆ:

- คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค 2 เครื่อง (ซึ่งไม่ค่อยสมบูรณ์กันแล้ว)

- รถรวมโลก (ยี่ห้อฮุนได อายุ 18 ปีแล้ว)

- โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง (โซนี่ Xperia Z2 (ซื้อเอง) กับ Galaxy Note 3 (พี่สาวให้มา เครื่องมีอาการเพี้ยนๆ))

- พื้นที่ส่วนตัว 1 ไร่

Donors and donated money (ผู้บริจาคและยอดเงินบริจาค)
- Donate with a minimum of just 10 baht or 0.4 USD or 0.00005 Bitcoin, and your donation will be listed below.
- (เพียงบริจาคด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 10 บาท  หรือ 0.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  หรือ 0.00005 บิทคอยน์ รายชื่อของท่านจะได้รับการบันทึกไว้ในตารางผู้บริจาคด้านล่างนี้)


No.
[1]
Donor name
[2]
Total amount (Baht)
[3]
Number of donations
[4]
First date
[5]
Latest date
[6]
Donation channel
[7]
Remark
[8]
1
Forester 53
53.53
1
17-Apr-2018

KTB
Anonymous donor
The first donation is unspecific.
2
Dad Mum Jaidee
7000
1
25-Apr-2018

Cash
The first donation (6000) is for fixing roof of United World Pavilion.
The second donation (1000 baht on 30 July 2018) is for Swimming Contest.
3
Anonymous
5.54
1
25-Jun-2018

SCB
Anonymous donor
The first donation is unspecific.
3
Thanon Buddharak (ธนน พุทธรักษ์)
100
1
1-July-2018

KTB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
4
Jutiporn Padchoo (จุติพร พัดชู)
500
1
27-July-2018

KTB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
5
Taksaporn Sangsiri (ทักษพร สังข์ศิริ)
500
1
27-July-2018

SCB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
6
Pantita Chomdej (ปัณฑิตา ชมเดช)
500
1
27-July-2018

KTB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
7
Wissawes Mangkhang (วิศเวศ มั่งคั่ง)
500
1
27-July-2018

SCB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
8
Thoranin Sukanan (ธรณินทร์ สุกานันท์)
500
1
27-July-2018

SCB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
9
Somjai Brahmahitadara (สมใจ พราหมณ์มหิตร)
5000
1
28-July-2018

SCB
The first donation is unspecific.
10
Woraphun Himmapan (วรพรรณ หิมพานต์)
300
1
28-July-2018

SCB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
11
Karn Hongtong (กานต์ หงษ์ทอง)
100
1
30-July-2018

SCB
The first donation is for 2018 Round-the-World Swimming Contest.
12
Orathai Jaidee [my mum] (อรทัย ใจดี [แม่ผมเอง])
2000
2
4-Feb-2019
19-Feb-2019
Cash
The first donation is for World Unification Update Conference 2019 (1500 baht)
13
Sa-ngiam Jaidee [my dad] (เสงี่ยม ใจดี [พ่อผมเอง])
2140
2
15-Feb-2019
19-Feb-2019
Cash
The first donation is for World Unification Update Conference 2019 (2000 baht)
14
Andreas Bummel
1262.80
1
15-May-2019

PayPal
The first donation is for World Parliament Now! event in Bangkok (USD40 or 1262.80 baht)
15
Petter Ölmunger
1500
1
15-May-2019

PayPal
The first donation is for World Parliament Now! event in Bangkok (1500 baht)

[1] = Ordered number  (ลำดับที่)
[2] = Name of the donor (ชื่อผู้บริจาค)
[3] = Total danation amount of this donor (ยอดบริจาครวมของผู้บริจาคท่านนี้)
[4] = Number of donations of this donor (จำนวนครั้งที่ผู้บริจาคท่านนี้ได้บริจาค)
[5] = Date of the first donation (วันที่ที่ผู้บริจาคท่านนี้ทำการบริจาคครั้งแรก)
[6] = Date of the latest donation (วันที่ที่ผู้บริจาคท่านนี้ทำการบริจาคครั้งล่าสุด)
[7] = The donation channel that this donor prefers most (ช่องทางการบริจาคที่ผู้บริจาคท่านนี้นิยมใช้ที่สุด)
[8] = Remark on relevant issues (หมายเหตุเรื่องที่เกี่ยวข้อง)

-----------------------------------------------------------------Daily expenditure and income (รายการรายรับรายจ่ายแต่ละวัน)

I will try to update this table below everyday or almost everyday.

(ผมจะพยายามอัพเดทตารางข้างล่างนี้ทุกวัน)


Daily expenditure and income in July 2019 (รายการรายรับรายจ่ายแต่ละวันในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562)
For previous records (starts 16 March 2018), click here. (สำหรับรายการก่อนหน้านี้ โปรดคลิกที่นี่  [เริ่มบันทึก 16 มี.ค. 2561] )

Date
(วันที่)
[1]
Income (รายได้) (baht) Expenses (รายจ่าย) (baht) Balances (เงินคงเหลือ) *
Donation
[2]
Work
[3]
Note
[4]
for world
[5]
for myself
[6]
Note

[7]
SCB
(baht)
[8]
KTB
(baht)
[9]
BAAC
(baht)
[10]
PayPal
(USD)
[11]
Xapo
(USD)
[12]
Bitnation
(Ethereum)
[13]
Adsense
(USD)
[14]
Gengo
(USD)
[15]
Wallet
(baht)
[16]
1/6/2019
0
0
-
0
0
-
3505.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.035256
6.56
11.67
1670
2/6/2019
0
0
-
0
100
Knives 60, Paew seedling 20, Euca seedling 20
3505.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
1570
3/6/2019
0
0
-
0
879
Register  1 domain for P Pis 482;  Things from 20-baht shop 260; Ant killer spray 62; Food 75
3023.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
1170
4/6/2019
0
0
-
0
310
Rubber tubes 150 + 100 and Fasten ring 60
3023.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
860
5/6/2019
0
300
Mum hire to pave tiles on ground
0
0
-
3023.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
1160
6/6/2019
0
0
-
0
100
Food to eat with parents 100; SMS fee of SCB 20 baht
3003.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
1060
7/6/2019
0
0
-
0
270
ฺีFood for myself 70; Help funeral in Kaeng Liaw village 200
3003.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
790
8/6/2019
0
0
-
0
0
-
3003.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
790
9/6/2019
0
0
-
0
110
Toy rockets 20; Longkong fruits 50; Noodle 20; Corn 20
3003.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
680
10/6/2019
0
1000
Sisters Klang and Koy hire for mowing grass 1000
0
280
Food to eat with parents 100; Dishes from 20-baht shop 120; Food to eat alone 60
3003.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
1400
11/6/2019
0
0
-
0
0
-
3003.10
22290.57
1015.37
307.43
4.13
0.03526
6.56
11.67
1400
12/6/2019
0
5000
Senior Pis transfer to KTB 5000 for web hosting (Transfer from KTB to SCB 10000)
0
4117.10
Pay for hosting and domain at Hostgator for $131.76 or 4117.10 baht
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1400
13/6/2019
0
0
-
0
120
Food to eat with parents 120
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1280
14/6/2019
0
800
Sister Gluay hire for cleaning her garden 500; Mum hire for mixing compost 300
0
900
Ovaltine and beans and etc in Lotus 600; Fill gasoline 300
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1180
15/6/2019
0
0
-
0
0
-
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1180
16/6/2019
0
0
-
0
0
-
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1180
17/6/2019
0
0
-
0
120
Food to eat with parents 120
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1060
18/6/2019
0
0
-
0
60
Plastic basket 20; buckets 40
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1000
19/6/2019
0
0
-
0
100
Uncle Nai Yai borrow 100
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
900
20/6/2019
0
0
-
0
0
-
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
900
21/6/2019
0
0
-
0
40
Food and water to eat with dad in hospital 40
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
860
22/6/2019
0
0
-
0
50
Food for myself 50
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
810
23/6/2019
0
500
Sis Goy gives 500 for driving her to hospitals
0
170
Food to eat with dad 170
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1140
24/6/2019
0
0
-
0
0
-
13003.10
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1140
25/6/2019
0
5.73
Interest from SCB 5.73 baht
0
0
-
13008.83
17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1140
26/6/2019
0
0
-
0
0
-
13008.83 17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526
6.56
11.67
1140
27/6/2019
0
0
-
0
260
Help funeral 200; Food to eat with parents 60
13008.83 17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526 6.56
11.67
880
28/6/2019
0
0
-
0
0
-
13008.83 17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526 6.56
11.67
880
29/6/2019
0
0
-
0
50
Food to eat with parents 50
13008.83 17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526 6.56
11.67
830
30/6/2019
0
0
-
0
300
Gasoline 300
13008.83 17290.57
1015.37
176.51
4.13
0.03526 6.56
11.67
530
Total (June 2019) 0
7605.73
Website job for Senior Pis; Labor jobs for mum and sisters
0
8336.1
Pay domain costs for Senior Pis; Food, etc.Date
(วันที่)
[1]
Income (รายได้) (baht) Expenses (รายจ่าย) (baht) Balances (เงินคงเหลือ) *
Donation
[2]
Work
[3]
Note
[4]
for world
[5]
for myself
[6]
Note

[7]
SCB
(baht)
[8]
KTB
(baht)
[9]
BAAC
(baht)
[10]
PayPal
(USD)
[11]
Xapo
(USD)
[12]
Bitnation
(Ethereum)
[13]
Adsense
(USD)
[14]
Gengo
(USD)
[15]
Wallet
(baht)
[16]
1/7/2019
0
35.49
KTB interest 35.49;
0
0
-
13008.83 17326.06
1015.37
176.51
4.13
0.03526 6.56
11.67
530
2/7/2019
0
0
-
0
0
-
13008.83 17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526 6.56
11.67
530
3/7/2019
0
0
-
0
100
Top up mobile phone 100 with SCB
12908.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
530
4/7/2019
0
0
-
0
0
-
12908.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
530
5/7/2019
0
0
-
0
40
Food to eat with parents 40
12908.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
490
6/7/2019
0
500
Sis Gluay hire for garden work 500
0
0
-
12908.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
990
7/7/2019
0
0
-
0
220
Help funeral of Kaeng Liaw villager 200; SCS fee of SCB 20
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
790
8/7/2019
0
0
-
0
244
BTS train from Saphan Khwai to National Stadium 44; Xperia Z2 screen  protect 200
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
550
9/7/2019
0
0
-
0
20
Lotus seed 20
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
530
10/7/2019
0
0
-
0
100
Banana 25, Pumpkin 75
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
430
11/7/2019
0
200
Teach GIS to Mr. NTW 200
0
0
-
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
630
12/7/2019
0
0
-
0
0
-
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
630
13/7/2019
0
500
Dad gives 500 for taking him to hospitals
0
50
Food for myself 50
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
1080
14/7/2019
0
0
-
0
100
Hire Tom to go FB Live with bicycle water pump 100
12888.83
17326.06 1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
980
15/7/2019
0
1200
Advance payment for 8-page translat job paid to KTB 1200
0
0
-
12888.83
18526.06
1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
980
16/7/2019
0
400
Advance payment for 3-page translat job paid to KTB 400 0
0
-
12888.83
18926.06
1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
980
17/7/2019
0
0
-
0
40
Food to eat with parents 40
12888.83
18926.06
1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
940
18/7/2019
0
200
Mum give 200 for fixing support of her climber; Withdraw from SCB 2000
0
1585
Passport renewal 1065; ATM fee of SCB 20; Powder milk from Lotus 430; Veggies 70
10868.83
18926.06
1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
1550
19/7/2019
0
0
-
0
0
-
10868.83
18926.06
1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
1550
20/7/2019
0
0
-
0
0
-
10868.83
18926.06
1015.37
176.51
4.16
0.03526
6.56
11.67
1550
21/7/201922/7/2019Total (July 2019)
[1] = Date (วันที่)
[2] = Income from donation for world unification (รายได้จากการมีผู้บริจาคให้กับการรวมโลก)
[3] = Income from other work of mine (รายได้จากการทำงานรับจ้างอื่นๆ ของผม)
[4] = Note on income (คำชี้แจงเกี่ยวกับรายได้)
[5] = Expenses for world unification (การใช้จ่ายเงินเพื่อการรวมโลก)
[6] = Expenses for my living (การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำรงชีวิตของผมเอง)
[7] = Note of expenses (คำชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ)
[8] = Balance of my Siam Commercial Bank (SCB) bank account No. 0532581912 (ยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 0532581912)
[9] = Balance of my Krung Thai Bank (KTB) bank account No. 0680023984 (ยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 0680023984)
[10] = Balance of my Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC) account No. 020074166495 (ยอดคงเหลือบัญชีธนาคาร ธกส. เลขที่ 020074166495)
[11] = Balance of my PayPal account, with the account name of 'goodjai@yahoo.com' (ยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal ชื่อบัญชี goodjai@yahoo.com)
[12] = Balance of my Xapo wallet, with the address of 3FGJiQPEWyk5F4CwVdRUaVRzCtrbQqRcEX. (ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน Xapo ซึ่งมีการแปลงสกุลเงินจาก Bitcoin cash และ Bitcoin gold เป็นดอลล่าร์  หมายเลขกระเป๋าคือ 3FGJiQPEWyk5F4CwVdRUaVRzCtrbQqRcEX)
[13] = Balance of my Ethereum wallet in BitNation Pangea, with the address of 0x006512614052ad0Aa9c0eAE335Bfc5B4c0Eb8d32. (ยอดเงินคงเหลือเป็นสกุลเงิน Ethereum ในกระเป๋าเงิน BitNation Pangea หมายเลข 0x006512614052ad0Aa9c0eAE335Bfc5B4c0Eb8d32)
[14] = Balance of my Google Adsense account that refers to my income from advertisements in my web pages (ยอดเงินในบัญชี Google Adsense ซึ่งเป็นรายได้จากการฝังโฆษณาของ Google ในหน้าเว็บต่างๆ ของผม)
[15] = Balance of my Gengo account that refers to income from my translation with www.gengo.com (ยอดเงินในเว็บ gengo.com ซึ่งผมมีรายได้จากการแปลเอกสาร)
[16] = Banknote money remains in my physical wallet at the end of the day (ธนบัตรทั้งหมดที่มีเหลือในกระเป๋าผมเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน)
Balances* => Pale green columns represent channels that you can donate; while Bright green columns are channels that you cannot donate because the money is from my work only (Well, actually my Google Adsense account reflects how people support my world unification idea somehow.)
เงินคงเหลือ* => คอลัมน์สีเขียวอ่อนแสดงช่องทางหรือบัญชีที่ท่านสามารถบริจาคเงินให้ผมได้  ส่วนคอลัมน์สีเขียวสดเป็นช่องทางที่ท่านไม่สามารถบริจาคได้ เพราะต้องเป็นเงินที่เข้ามาจากการทำงานของผมเท่านั้น (อืมม แต่จริงๆแล้ว บัญชี Google Adsense ก็อาจแสดงถึงเงินสนับสนุนแนวคิดรวมโลกในระดับหนึ่ง เพราะหน้าเว็บส่วนใหญ่ของผมเป็นเรื่องของการรวมโลก รวมถึงหน้าเว็บนี้)

--------------------------------------------------------------------

Overview of annual financial data of Volunteer President of the World ‘Kongjak Jaidee’ (from 16 March 2018 to 15 March 2019)

Income
- Total donation money: 19,199.07 baht (Main donors are my parents, followed by Mr. SJ. Most donors donated for a specific purpose, except 3 donors who did not specify how I will use the money.) 
- Total wages from working: 83,307.26 baht (Average: 6,942 baht/month or 228.24 baht/day)
  The highest monthly wage is 16,400 baht (in November 2018), mainly from the government subsidy for Thai farmers of 12,000 baht. 
  The second highest monthly wage is 15,938.93 baht (in August 2018), mainly from a big translation job of 15,000 baht.  
  The lowest monthly wage is 2100 baht (in January 2019). (I got paid from a translation job and from working for sisters, and refused other jobs to prepare for the World Unification Update Conference 2019.)
  In summary, jobs that create highest incomes for me are: translation, GIS, government subsidy, and hiring from my family members, respectively. 
- Total annual income 102,506.33 baht (Average 8,542 baht/month or 280.84 baht/day)

Expenditure
- Total expenses for world unification: 38,616 baht (Mainly for Round-the-World Swimming Contest in August 2018, World Unification Update Conference in February 2019, and changing the roof of United World Pavilion in April 2019)
- Total expenses for my own or my family or relatives or friends: 62,862.87 baht (Average: 5,239 baht/month or 172.28 baht/day) Note: The expenditure necessary for my living might be just about 20% of these figures.
   The highest monthly expenditure is 14,463 baht (in December 2018), for hiring a tractor and some labor to grow mung beans and for attending my friend’s wedding near Bangkok. 
   The second highest monthly expenditure is 7,060.87 baht (in August 2018), mainly for visiting a seriously ill relative in Bangkok. 
   The lowest monthly expenditure is 2,523 baht (in February 2019 – when I even needed to pay 856 baht for renewing the hosting service for goodjai.com website). 
- Total yearly expenditure: 101,478.87 baht (Average: 8,457 baht/month or 278.02 baht/day)

Interesting statistics
- The date with the highest overall expenditure was 25 April 2018, for 6,040 baht, with 6,000 baht for the vinyl roof of United World Pavilion.
- The date with the highest personal expenditure was 6 December 2018, for 3,120 baht, most of which is for tractor/labor costs for planting mung beans and watermelon. 
- Total number of days that I used no money at all: 138 days (out of 365 days), and there are additional 34 days that I spent no more than 50 baht.
- Maximum number of consecutive days of using no money at all: 4 days (during 15-18 July 2018, and 12-15 November 2018)

- Total money I had prior to this recording (16 March 2018) = 5980.63 (SCB) + 10244 (KTB) + 1012.62 (BAAC) + 126.42 (PayPal) + 125.18 (Xapo) + 152.95 (BitNation) + 187.57 (Adsense) + 42.77 (Gengo) + 260 (Cash) = 18,132.14 baht
- Total money I have one year later (at the end of 15 March 2019) = 1959.10 (SCB) + 11935.57 (KTB) + 1015.37 (BAAC) + 974.27 (PayPal) + 57.98 (Xapo) + 152.95 (BitNation) + 206.26 (Adsense) + 240.48 (Gengo) + 1760 (Cash) = 18,301.98 baht
(Converting USD and Etherium into Baht by using the current rates of 19 March 2019.)

- Debt: None

* I still intend to reserve 10,000 baht for my still-possible wedding.
** Within this August, I should earn income from working enough for organizing 2019 Round-the-World Swimming Contest.

-----------------------------------------------------------------

สรุปข้อมูลทางการเงินของ ปธน. โลก (จิตอาสา) กงจักร ใจดี ในรอบ 1 ปี (16 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2562)

รายได้
- ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 19,199.07 บาท (ผู้บริจาคหลักคือพ่อแม่ผมเอง รองลงมาคือผู้มีชื่อย่อ สจ., ผู้บริจาคส่วนใหญ่บริจาคให้เพื่อการจัดกิจกรรมรวมโลกประจำปี, มี 3 รายที่บริจาคโดยไม่ระบุว่าต้องใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ)
- รายได้จากการทำงานทั้งสิ้น 83,307.26 บาท (เฉลี่ย 6,942 บาท/เดือน หรือ 228.24 บาท/วัน)
  โดยเดือนที่หาเงินจากการทำงานได้สูงสุดคือ เดือนพฤศจิกายน 2561 ได้ 16,400 บาท (เพราะมีเงินจากรัฐบาลสนับสนุนชาวนาเข้าบัญชีให้ 12000 บาท)
  รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม 2561  ได้ 15,938.93 บาท (บังเอิญมีงานแปลชิ้นใหญ่เข้า 15,000 บาท)
  ต่ำสุดคือ เดือนมกราคม 2562 ได้ 2100 บาท (ได้จากงานแปล กับพวกพี่สาวจ้างทำงาน)
  สรุป งานที่สร้างรายได้หลักเรียงตามลำดับคือ งานแปล, งาน GIS, งานรัฐบาลจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ในการทำนา, งานพ่อแม่หรือพี่ๆ จ้าง
- รวมรายได้ทั้งปี 102,506.33 บาท  (เฉลี่ย 8,542 บาท/เดือน  หรือ 280.84 บาท/วัน)

รายจ่าย
- รายจ่ายเพื่อรวมโลก 38,616 บาท (หลักๆ คือ จัดงานว่ายน้ำรอบโลก ส.ค. 2561, จัดงานประชุมรวมโลก ก.พ. 2562, มุงหลังคาศาลารวมโลก เม.ย. 2561)
- รายจ่ายเพื่อตัวเองหรือครอบครัวหรือช่วยงานบุญ 62,862.87 บาท (เฉลี่ย 5,239 บาท/เดือน หรือ 172.28 บาท/วัน)  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับตัวเองจริงๆ น่าจะแค่ 20% ของค่าเหล่านี้
   เดือนที่ใช้เงินมากสุดคือเดือนธันวาคม 2561 ใช้ไปทั้งสิ้น 14,463 บาท (หลักๆ คือ จ้างรถไถปลูกถั่ว และเดินทางไปงานแต่งงานเพื่อนที่ปทุมธานี)
   รองลงมาคือเดือนสิงหาคม 2561 ใช้ไป 7,060.87 บาท (หลักๆ คือ เดินทางไปกรุงเทพเพื่อเยี่ยมญาติที่ป่วยหนัก)
   เดือนที่ใช้เงินน้อยที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ใช้ไปแค่ 2,523 บาท (นี่ขนาดต้องจ่ายค่าต่ออายุเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บส่วนตัว 856 บาทด้วยนะเนี่ย)
- รวมรายจ่ายทั้งปี 101,478.87 บาท (เฉลี่ย 8,457 บาท/เดือน หรือ 278.02 บาท/วัน)

สถิติที่อาจน่าสนใจ
- วันที่ใช้เงินโดยรวมมากสุดคือ 25 เม.ย. 2561 ใช้ไป 6,040 บาท โดยเป็นเงินค่าไวนิลทำหลังคาศาลารวมโลก 6000 บาท
- วันที่ใช้เงินเพื่อการส่วนตัวมากสุดคือ 6 ธ.ค. 2561 ใช้ไป 3,120 บาท โดยเกือบทั้งหมดเป็นค่ารถไถและค่าแรงในการปลูกถั่วเขียว+แตงโม
- จำนวนวันทั้งสิ้นที่ไม่ใช้เงินเลยในรอบปี คือ 138 วัน (จาก 365 วัน) และมีอีก 34 วันที่ใช้เงินไม่เกิน 50 บาท
- จำนวนวันที่ไม่ใช้เงินเลยติดต่อกันสูงสุดคือ 4 วัน (มี 2 ช่วง คือ ระหว่าง 15-18 ก.ค. 2561 กับ 12-15 พ.ย. 2561)

- เงินทั้งหมดที่มีก่อนเริ่มบันทึก (16 มี.ค. 2561) = 5980.63 (ไทยพาณิชย์) + 10244 (กรุงไทย) + 1012.62 (ธกส.) + 126.42 (เพย์พาล) + 125.18 (บิตคอยน์ Xapo) + 152.95 (บิตเนชั่น BitNation) + 187.57 (กูเกิ้ลAdsense) + 42.77 (เว็บแปล Gengo) + 260 (เงินสด) = 18,132.14 บาท
- เงินทั้งหมดที่มีเมื่อสิ้นวันที่ 15 มี.ค. 2562 = 1959.10 (ไทยพาณิชย์) + 11935.57 (กรุงไทย) + 1015.37 (ธกส.) + 974.27 (เพย์พาล) + 57.98 (บิตคอยน์ Xapo) + 152.95 (บิตเนชั่น BitNation) + 206.26 (กูเกิ้ล Adsense) + 240.48 (เว็บแปล Gengo) + 1760 (เงินสด) = 18,301.98 บาท
(ในกรณีบัญชีเงินสกุลต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ คือ 19 มี.ค. 2562)

- หนี้สิน  ไม่มี

* ยังคงตั้งใจสำรองเงินไว้ 10,000 บาท สำหรับแต่งงาน
** ภายในเดือนสิงหา น่าจะมีรายได้จากการทำงานเพียงพอสำหรับจัดงานว่ายน้ำรอบโลก

(รวบรวม 19 มี.ค. 2562)
--------------------------------------------------------------------------------


Contact channels
Me => Kongjak Jaidee
E-mail: goodjai@yahoo.com
Tel.:  66-84-7043345
Facebook: http://www.facebook.com/GoodJai
Personal website: www.goodjai.com
To apply to be my wife (a First Lady of the World), please read:  http://www.weloveourworld.com/Lover_and_LoveLife_of_Globe.htm


Map of my 1-rai land and surroundings


ดู อนุสาวรีย์รวมโลก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่านี้


You can help spread my ideas by Liking and/or Sharing on Facebook.
หากเห็นดีเห็นงาม โปรดช่วย ไลค์ และ/หรือ แชร์ ทางเฟซบุ๊คI put the Google advertisement below just to earn little money for my Adsense account from the views. The products/services in the advertisement are selected automatically and solely by Google, not me.
ข้างล่างนี้เป็นโฆษณาของกูเกิ้ลที่ผมใส่ไว้ เผื่อว่าอาจมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากยอดวิวเว็บนี้  ผมไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะโฆษณาสินค้าหรือบริการอะไรครับ